ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 01/STP-XD &KTrVB ngày 03/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHHoàng Văn Trà

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2017(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Yên)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, hiệu quả; đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luậttheo quy định của Luật Ban hành văn bản năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, địa phương, cá nhân có trách nhiệm trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết và đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết

- Nội dung công việc: Ngay khi luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước ký ban hành được công bố công khai thuộc ngành, lĩnh vực của cơ quan mình trong đó có điều, khoản, điểm giao HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết thì các sở, ban, ngành tỉnh phải tiến hành lập Danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết theo đúng quy định pháp luật, Danh mục văn bản quy định chi tiết gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết.

- Tổ chức xây dựng văn bản quy định chi tiết: cơ quan chủ trì soạn thảo phải đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình theo Danh mục, chậm nhất ngày 20 hàng tháng gửi thông tin về tình hình xây dựng văn bản theo Danh mục cho Sở Tư pháp để gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2017.

b) Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung: các cơ quan, ban ngành của tỉnh UBND cấp huyện căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương để đề xuất, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh bảo đảm kịp thời, có chất lượng, đúng quy định.

2. Công bố Danh mục văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực

- Nội dung công việc: Các sở, ban, ngành; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phải gửi Danh mục văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để tổng hợp công bố Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do HĐND, UBND cùng cấp ban hành trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung công việc: các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải kịp thời phân công cụ thể cho đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan mình để thực hiện đúng thời gian, quy trình, đảm bảo chất lượng văn bản quy phạm pháp luật khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; lập danh mục đề nghị xây dựng văn bản, soạn thảo văn bản, đề nghị công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan, địa phương mình quản lý.

- Gửi biểu mẫu thống kê công tác soạn thảo, ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (UBND cấp huyện báo cáo theo Biểu mẫu 01b/BTP/VĐC/XDPL; các sở, ban, ngành báo cáo theo Biểu mẫu 01c/BTP/VĐC/XDPL tại Khoản 1 Mục A).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác xây dựng văn bản ở cấp nào thì ngân sách cấp đó bảo đảm.

2. Căn cứ vào yêu cầu công tác xây dựng, ban hành văn bản và quy định nội dung chi, mức chi cho công tác này, các cơ quan có trách nhiệm xây dựng văn bản lập dự toán kinh phí tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình UBND cùng cấp xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.