ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 700/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN QUAN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016;

Căn cNghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 khóa XVI, kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016;

Xét đề nghị của y ban nhân dân huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 45/TTr- UBND ngày 18/01/2016;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 186/TTr- UBND ngày 18/02/2016, kèm theo Báo cáo thẩm định số 33/BC-HĐTĐ ngày 18/02/2016 về việc thm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quan Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quan Hóa với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các ch tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016:

1. Diện tích các loại đất phân b trong năm kế hoạch:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng diện tích

99.069,88

1

Đt nông nghiệp

NNP

90.258,29

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.331,29

3

Đt chưa sử dụng

CSD

5.480,30

(Có phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

20,46

2

Chuyn đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0

(Có phụ biu chi tiết số 02 kèm theo)

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

20,49

1

Đất nông nghiệp

NNP

20,46

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,03

(Có phụ biểu chi tiết số 03 kèm theo)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

1,60

1

Đất nông nghiệp

NNP

0

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,60

(Có phụ biểu chi tiết số 04 kèm theo)

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch y ban nhân dân huyện Quan Hóa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.
(Đ36)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Quyền

PHỤ BIỂU SỐ 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN QUAN HÓA
(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Quan Hóa

Xã Thành Sơn

Xã Trung Sơn

Xã Phú Thanh

Xã Trung Thành

Xã Phú Lệ

Xã Phú Sơn

Xã Phú Xuân

Xã Thanh Xuân

Xã Hiền Chung

Xã Hiền Kiệt

Xã Nam Tiến

Xã Hồi Xuân

Xã Thiên Phủ

Xã Phú Nghiêm

Xã Nam Xuân

Xã Nam Động

Xã Xuân Phú

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+ …+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

NNP

90.258,29

291,67

5.042,78

6.836,11

2.951,73

7.477,93

4.211,02

5.694,70

2.225.21

6.929,19

7.335,54

6.103,54

8.267,01

6.371,80

4.538,64

1.866,49

3.615,45

8.480,11

2.019.37

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.360,10

0,42

163,33

101,34

36,04

26,43

64,96

50,45

36,20

118,91

156,15

47,53

113,53

73,31

133,65

54,59

76,54

79,28

27,44

Trong đó Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.042,59

0,42

30,28

52,04

35,26

26,43

56,85

47,98

36,20

43,68

155,82

47,53

113,53

73,31

133,65

54,59

43,80

76,05

15,17

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

505,35

8,03

12,37

11,54

7,51

3,62

56,73

3,48

98,83

78,04

2,62

26,01

10,31

7,40

72,49

20,29

33,57

52,51

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

778,90

89,90

12,44

36,37

23,06

3,07

31,93

36,89

1,40

11,88

98,99

7,70

83,02

191,42

14,94

33,66

40,41

61,82

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

15.901,44

52,44

2.864,71

1.714,03

717,58

275,16

431,74

109,18

142,97

92,06

581,39

925,53

235,63

1.568,99

1.542,22

444,81

1.179,60

2.157,16

866,24

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

24.003,56

893,37

569,11

4.300,14

1.858,26

3.157,58

950,65

2.412,67

3.035,70

1.446,87

2.901,62

765,97

357,43

706,96

647,23

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

47.657,30

148,21

1.993,37

4.077,16

1.592,77

2.865,50

1.818,39

2.283,20

1.089,26

4.191,66

3.375,99

3.668,90

4.901,70

3.951,68

2.297,43

570,93

2.301,37

5.520,14

1.009,64

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

51,64

0,70

0,90

1,47

1,63

0,12

2,12

0,67

1,25

3,18

9,28

4,39

5,50

1,54

9,09

1,77

3,99

2,32

1,72

1.8

Đất làm muối

LMU

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.331,29

89,84

161,00

420,46

177,41

179,67

121,79

127,72

128,62

234,13

165,02

119,47

245,99

310,76

161,32

121,19

139,98

191,29

235,63

2.1

Đất quốc phòng

CQP

5,62

2,31

0,08

3,23

2.2

Đất an ninh

CAN

0,56

0,56

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

12,22

0,58

0,71

0,07

0,02

0,06

0,91

0,36

1,21

0,06

9,24

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

1,91

1,91

2 9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

865,24

15,88

21,18

201,06

34,18

41,61

30,76

18,59

34,35

48,46

45,03

23,53

62,74

99,43

33,05

46,32

30,49

45,45

33,13

2 10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,11

6,10

0,01

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

557,52

24,66

39,36

23,53

39,81

23,47

18,56

37,32

42,84

37,51

19,62

49,95

61,58

39,19

21,09

29,15

29,94

19,94

2 14

Đất ở tại đô thị

ODT

19,32

19,32

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,03

2,91

0,11

2,61

0,81

0,05

0,40

0,58

0,29

0,23

0,16

0,14

0,17

0,71

0,08

0,13

0,28

0,46

0,91

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

11,50

2,91

0,03

0,53

0,21

0,16

0,33

1,86

0,08

0,04

2,11

1,37

1,24

0,23

0,40

2 17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2 18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

215,93

4,43

7,53

8,97

4,77

9,31

8,89

29,33

1,77

3,24

26,14

0,86

21,11

0,64

33,01

8,87

14,60

19,41

13,05

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,06

0,06

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

9,23

0,17

0,01

0,07

0,73

0,37

0,18

1,36

1,34

0,11

0,93

0,11

0,26

0,38

0,47

1,08

1,00

0,66

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,04

0,01

0,03

2.24

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.607,12

32,94

107,48

162,29

112,15

88,23

57,84

59,26

53,22

137,39

55,15

71,98

109,74

145,86

54,01

42,37

64,17

94,74

158,30

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,06

0,02

0,04

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3

Đất chưa sử dụng

CSD

5.480,30

10,24

339,84

424,05

105,86

362,09

8,33

551,30

76,09

642,64

33,01

271,77

757,86

206,23

753,47

9,69

113,19

623,35

191,29

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

5

Đất khu kinh tế*

KKT

6

Đất đô thị*

KDT

PHỤ BIỂU SỐ 02

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN QUAN HÓA
(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Quan Hóa

Xã Thành Sơn

Xã Trung Sơn

Xã Phú Thanh

Xã Trung Thành

Xã Phú Lệ

Xã Phú Sơn

Xã Phú Xuân

Xã Thanh Xuân

Xã Hiền Chung

Xã Hiền Kiệt

Xã Nam Tiến

Xã Hồi Xuân

Xã Thiên Phủ

Xã Phú Nghiêm

Xã Nam Xuân

Xã Nam Động

Xã Xuân Phú

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+…+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

20,46

3,20

0,41

1,04

1,60

2,25

1,02

2,65

6,50

1,79

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,17

0,04

0,13

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0,17

0,04

0,13

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

3,02

0,37

2,65

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1,21

1,02

0,19

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

16,06

3,20

1,04

1,60

2,25

6,50

1,47

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

Trong đó

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

2.2

Đất trng lúa chuyn sang đất trng rừng

LUA/LNP

2.3

Đt trng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

LUA/NTS

2.4

Đt trồng lúa chuyn sang đt làm muối

LUA/LMU

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

2.6

Đất trồng cây hàng năm chuyển sang trồng lúa

HNC/LMU

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

PHỤ BIỂU SỐ 03

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN QUAN HÓA
(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Quan Hóa

Xã Thành Sơn

Xã Trung Sơn

Xã Phú Thanh

Xã Trung Thành

Xã Phú Lệ

Xã Phú Sơn

Xã Phú Xuân

Xã Thanh Xuân

Xã Hiền Chung

Xã Hiền Kiệt

Xã Nam Tiến

Xã Hồi Xuân

Xã Thiên Phủ

Xã Phú Nghiêm

Xã Nam Xuân

Xã Nam Động

Xã Xuân Phú

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+…+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

NNP

20,46

3,20

0,41

1,04

1,60

2,25

1,02

2,65

6,50

1,79

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,17

0,04

0,13

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,17

0,04

0,13

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,02

0,37

2,65

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1,21

1,02

0,19

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

16,06

3,20

1,04

1,60

2,25

6,50

1,47

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.8

Đất làm muối

LMU

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,03

0,03

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2.2

Đất an ninh

CAN

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2 9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2 10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

2 14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

0,03

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2 17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2 18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đá, gốm

SKX

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

PHỤ BIỂU SỐ 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA HUYỆN QUAN HÓA
(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Quan Hóa

Xã Thành Sơn

Xã Trung Sơn

Xã Phú Thanh

Xã Trung Thành

Xã Phú Lệ

Xã Phú Sơn

Xã Phú Xuân

Xã Thanh Xuân

Xã Hiền Chung

Xã Hiền Kiệt

Xã Nam Tiến

Xã Hồi Xuân

Xã Thiên Phủ

Xã Phú Nghiêm

Xã Nam Xuân

Xã Nam Động

Xã Xuân Phú

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+…+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.1

Đất trồng lúa

LUA

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.8

Đất làm muối

LMU

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,60

1,60

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2.2

Đất an ninh

CAN

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2 9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,20

0,20

2 10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,40

1,40

2 14

Đất ở tại đô thị

ODT

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2 17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2 18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đá, gốm

SKX

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN