ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7021/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5 TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiênliệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiênliệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộtrình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tạiTờ trình số: 1607/TTr-SCT ngày 30/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học trên địa bànthành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giámđốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các doanh nghiệp:Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khu vực 5, Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOil Miền Trung tại Đà Nẵng, Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2, Công ty TNHHThương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh và các tổng đại lý, đại lý, cửa hàngkinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT UBND thành phố;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Lưu: VT, KTN. .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7021/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịchUBND thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC TIÊU

Nhằm đẩy nhanh quátrình thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas92) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/11/2014 (Trước lộ trình quy địnhcủa Chính phủ 01 tháng).

II. NỘI DUNG

1. Tổng quan về hệ thốngmạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tình hình cungứng xăng E5

Trên địa bàn thành phốĐà Nẵng hiện có 61 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 95 cửa hàng bán lẻ xăngdầu, 24 tàu kinh doanh dầu Diesel.

Hệ thống đầu mối gồm04 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khu vực 5, Chi nhánh Công ty CP Xăngdầu Dầu khí PV Oil Miền Trung tại Đà Nẵng, Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2,Công ty TNHH TM&DVTH Hòa Khánh.

Có 04/08 cửa hàng trựcthuộc Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Miền Trung tại Đà Nẵng và 02đại lý thuộc đơn vị là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng và Côngty TNHH TMDV Phú Hiền đã tổ chức bán xăng E5 cùng với các loại xăng dầu khác. Mứctiêu thụ từ năm 2011 đến năm 2013 trung bình khoảng 2000m3/năm.

2. Lộ trình thực hiện

- Bắt đầu từ ngày 01/10,tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai phânphối xăng sinh học E5, song song cùng với xăng khoáng Mogas 92 và Mogas 95;

- Đến ngày 01/11/2014, 100%các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia phân phối xăngsinh học E5 thay thế hoàn toàn xăng khoáng Mogas 92, lưu hành song song cùngxăng khoáng Mogas 95.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về chỉ đạođiều hành

Các Sở, ngành, đơn vịcó liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBNDthành phố kết quả đạt được; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quátrình triển khai thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phốixăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố.

2. Nhóm giải pháp về chínhsách

a) Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5 trên các phươngtiện truyền thông.

b) Vận động các doanh nghiệpđầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố tham giaphân phối xăng sinh học E5.

c) Ban hành cơ chế, chínhsách hỗ trợ thỏa đáng đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bánlẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng sinh học E5 như: chính sách cải hoánbồn bể, chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách hoa hồng và chính sách truyềnthông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Chỉ đạo các đơn vị thànhviên khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lộ trình phân phối xăngsinh học E5 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra;

- Trong khi chờ cơ chế,chính sách tài chính của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có cơ chế, chínhsách giá xăng E5 cụ thể đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lýkinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5 ( thay thế xăng khoángMogas 92) để các đơn vị thành viên căn cứ triển khai thực hiện; Giá cả cung cấpxăng E5 phải đảm bảo giá tốt hơn giá xăng khoáng Mogas 92 (bằng hoặc thấp hơngiá xăng khoáng Mogas 92), mức chênh lệch giá đảm bảo hỗ trợ cho các doanhnghiệp và cửa hàng thực hiện tốt việc chuyển đổi, hỗ trợ tạo điều kiện cho cáccửa hàng đầu tư, sửa chữa, nâng cấp súc bồn, chỉnh trang cửa hàng, điều chỉnhbảng hiệu bán sản phẩm E5.

- Xây dựng hệ thống thôngtin về xăng sinh học E5 một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước nhằmtạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5(thay thế xăng khoáng Mogas 92), góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện lộtrình phân phối xăng E5;

- Phối hợp với các cơ quanchức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ xăng sinh học E5trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Chỉ đạo các đơn vị thànhviên phải luôn đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để phối trộn và cung cấp xăng sinhhọc E5 đảm bảo chất lượng theo quy định cho các doanh nghiệp đầu mối, tổng đạilý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đáp ứng nhu cầutiêu thụ xăng E5 trên địa bàn thành phố;

- Đến ngày 01/11/2014, khi100% các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải phân phối xăng E5 thay thế hoàn toànxăng khoáng Mogas 92, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải thu mua lại lượng xăngkhoáng Mogas 92 còn tồn kho của các đơn vị (nếu có) để đảm bảo thực hiện đúngtiến độ theo kế hoạch đề ra.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp với Tập đoàn Dầukhí Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tổ chức vận độngcác tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố tham giaphân phối xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas 92);

- Phối hợp với Tập đoàn Dầukhí Việt Nam và các cơ quan truyền thông, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công táctuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học E5 đến người tiêu dùng theo Kế hoạchtruyền thông được UBND thành phố phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với cácđơn vi liên quan báo cáo UBND thành phố kết quả đạt được; đồng thời, phản ánhnhững khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải phápđể tổ chức thực hiện hiệu quả lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bànthành phố;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lýthị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phânphối xăng sinh học E5 theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

3. Các doanh nghiệp đầu mốikinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố (Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khu vực 5, Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOil Miền Trung tại Đà Nẵng, Công ty TNHH TM&DVTH Hòa Khánh, Công ty Xăngdầu Quân đội Khu vực 2)

- Phối hợp tổ chức tuyêntruyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng xăng sinh học E5 đến người tiêu dùngtrên địa bàn thành phố;

- Phối hợp với Sở CôngThương tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham giaphân phối xăng sinh học E5;

- Có cơ chế, chính sách hỗtrợ đối với các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phânphối xăng sinh học E5 như: chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng vàchính sách truyền thông;

- Cung cấp kế hoạch thựchiện lộ trình, cơ chế, chính sách đối với các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bánlẻ cho Sở Công Thương;

- Triển khai thực hiện phânphối xăng sinh học E5 theo đúng lộ trình ban hành tại Kế hoạch này. Ngừng phânphối và kinh doanh xăng khoáng Mogas 92 cho các cửa hàng trực thuộc, tổng đạilý, đại lý và cửa hàng bán lẻ từ ngày 01/11/2014.

4. Báo Đà Nẵng, Đài Phátthanh và Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin Điện tử thành phố và các cơ quantruyền thông

Phối hợp thực hiệncông tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện, thông qua các chuyênmục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩmnhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa củaviệc sử dụng xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas 92) và hưởng ứng tíchcực việc sử dụng xăng sinh học.

5. Ủy ban nhân dân các quận,huyện; các Hội, Đoàn thể

Hỗ trợ tổ chức vậnđộng, tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách về phát triển nhiên liệusinh học nói chung, xăng sinh học E5 nói riêng đến các tổ chức và người dânđược biết, tham gia hưởng ứng; Đồng thời tham gia giám sát các hoạt động củadoanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phốixăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này sẽ đượccập nhật theo chỉ đạo của Trung ương và điều chỉnh phù hợp với tình hình thựctế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn thànhphố Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần chỉnhsửa, bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, cácdoanh nghiệp có liên quan gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, đềxuất UBND thành phố xem xét, quyết định./.

TM. UBND THÀNH PHỐ