BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 703/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 156/HD-U BQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ vềtăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivề việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội;

Xét đề nghị của Ban Vì sự tiến bộphụ nữ Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữBộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định nàythay thế Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2003.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liênquan và các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm
TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ BỘ

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNGCỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI703/QĐ-LĐTBXHngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định chức năng, nhiệmvụ, nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Ban), nhiệm vụ và quyền hạn củacác thành viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên tronglĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt độngvì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ củaBan

1. Chức năng: tham mưu, tư vấn cho Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các chủ trương, chính sáchcủa Đảng và nhà nước về chính sách đối với phụ nữ và yêu cầu nguồn lực tổ chứchoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất vớiBộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương hướng, kế hoạch và cácgiải pháp để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ thuộc lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Tổ chức, phối hợp giữa các đơn vịchuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể trong việc triểnkhai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, vận động công chức, viên chức và ngườilao động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nướcliên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Xây dựng và tổ chức chỉ đạo triển khaithực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ vàhàng năm; Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động hàng nămtheo quy định.

d) Nghiên cứu, đề xuất các chủtrương, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến sự tiến bộ củaphụ nữ Bộ và lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trình Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách vàquyết định theo đa số.

2. Ban quyết định tập thể những vấn đềsau đây:

a) Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộphụ nữ và bình đẳng giới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong từng giai đoạnvà hàng năm;

b) Chương trình, kế hoạch hoạt độnghàng năm của Ban.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN

Điều 4. Trưởng Ban

1. Là người đứng đầu Ban, chịu tráchnhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các hoạt động củaBan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phụ trách chung, phân công nhiệm vụ choPhó trưởng Ban, các thành viên của Ban, chủ trì và kết luận các phiên họp thườngkỳ của Ban.

2. Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng,chính quyền các đơn vị đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ củaphụ nữ.

3. Ký ban hành các quyết định; chươngtrình, chiến lược; kế hoạch hành động; các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,đoàn thể trong Bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều2 của Quy chế này.

Điều 5. Phó Trưởng Ban

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Banvề các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công.

2. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo Tổ giúp việcthực hiện việc tổng hợp theo dõi, dự thảo chương trình công tác năm; xây dựng văn bản, chương trình, nội dung các kỳ họp của Ban, lậpkế hoạch kiểm tra hàng năm; cập nhật thông tin báo cáo theo định kỳ; xây dựngkinh phí để Ban hoạt động có hiệu quả.

3. Ký các văn bản hướng dẫn, kiểmtra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Bankhi được Trưởng Ban ủy quyền.

4. Tham mưu cho Trưởng Ban về côngtác đào tạo, tập huấn liên quan đến nội dung hoạt động của Ban cho thành viênBan và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kếthoạt động của Ban.

5. Phối hợp với cơ quan truyền thôngđể làm tốt công tác thông tin tuyên truyền kết quả hoạt động của Ban.

Điều 6. Các Ủy viên

1. Có trách nhiệm duy trì hoạt độngvà xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan đến nội dung được phân công phụtrách trong phạm vi hoạt động của Ban.

2. Có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung vàcác điều kiện cần thiết cho các cuộc họp của Ban trong phạm vi nội dung đượcphân công phụ trách, duy trì mối liên hệ giữa các thành viên của Ban và mốiquan hệ với Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

3. Có trách nhiệm giúp Ban xây dựngvà triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm và báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kếtđánh giá các hoạt động của Ban trong thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

4. Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công, tham gia đầy đủ các hoạt động, cuộchọp của Ban; thảo luận và đề xuất các nội dung công tác của Ban.

5. Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch vàchương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ, xây dựng kế hoạch cụ thểhóa nhiệm vụ của đơn vị; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về mục tiêu bình đẳng giới vàvì sự tiến bộ của phụ nữ trong công chức, viên chức và người lao động của đơn vị;chủ động phối hợp hoạt động của đơn vị với hoạt động của Ban.

6. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốctổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nướcliên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ theo phân công của Trưởng Ban.

7. Được cung cấp các thông tin, kếtquả nghiên cứu liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, hoạt độngcủa Ban; được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, các cuộchội thảo, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách.

Điều 7. Tổ giúp việc

Có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạoBan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, tổng hợp hoạt động vì sựtiến bộ của phụ nữ đảm bảo duy trì các hoạt động của Ban và thực hiện công táchành chính, quản trị. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc bao gồm:

1. Giúp Ban trong việc xây dựng và tổchức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tuyên truyền vận độngthực hiện chính sách, pháp luật vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, thựchiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động của Bantheo quy định; chuẩn bị nội dung các cuộc họp theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban.

3. Là đầu mối liên hệ, triển khaicông việc theo từng lĩnh vực được phân công.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN

Điều 8. Chế độ họp và báo cáo

1. Cuộc họp thường kỳ của Ban được tổchức 6 tháng/một lần. Trong trường hợp cần thiết, TrưởngBan có quyền triệu tập họp đột xuất.

2. Các thành viên của Ban có tráchnhiệm thông báo cho Tổ giúp việc kết quả thực hiện nhiệm vụ được Ban phân côngbằng văn bản trước cuộc họp định kỳ của Ban.

3. Định kỳ một năm Ban tổ chức tổng kếtcác hoạt động trong năm và xây dựng kế hoạch hoạt động của năm sau. Công tác tổngkết được xây dựng vào quý I năm sau.

Điều 9. Chế độ kiểm tra

1. Hàng năm, Ban xây dựng kế hoạch kiểmtra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ, tình hình thực hiệnchính sách đối với phụ nữ ở các đơn vị thuộc Bộ.

2. Các thành viên có trách nhiệm triểnkhai việc kiểm tra đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra và báo cáo bằng văn bản với Trưởng Ban, chậm nhất là sau 15 ngày kể từ khi kết thúcđợt kiểm tra.

3. Sau mỗi đợt kiểm tra, Tổ giúp việccó trách nhiệm tổng hợp báo cáo về công tác kiểm tra đểTrưởng Ban báo cáo Bộ trưởng đồng thời phối hợp theo dõi tình hình giải quyếtcác kiến nghị có liên quan.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Ban chịu sự lãnh đạo của Ban Cán sựĐảng, phối hợp với Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trongchỉ đạo các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

2. Ban chịu sự hướng dẫn, kiểm tra vềchuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

3. Quan hệ giữa Ban với các cơ quan,đơn vị

Trưởng Ban hoặc Phó trưởng Ban thôngbáo cho các đơn vị, đoàn thể trong Bộ về chủ trương kế hoạch hoạt động của Ban.

Ban phối hợp với các đơn vị, đoàn thểtrong Bộ triển khai chương trình công tác chung, kiểm tra, giám sát, trao đổithông tin báo cáo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Điều 11. Điều kiện hoạt động

Ban được phép sử dụng con dấu của Bộđể thực hiện giao dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban được bốtrí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ theo quy định của LuậtNgân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và theo quy định tại Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫnquản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộcủa phụ nữ.

2. Hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữBộ căn cứ kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm sau của Bộ; căn cứ nộidung chi, mức chi quy định tại Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 củaBộ Tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ chuyểnVăn phòng Bộ tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp chung vào dự toánngân sách của Bộ và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhànước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.Các thành viên của Ban có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệmvụ được nêu trong Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, cần kịp thời báo cáo, đề xuấtvới Trưởng Ban xem xét quyết định.

Hàng năm, Tổ giúp việc có trách nhiệmtham mưu, tổ chức tổng kết, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc thực hiệnQuy chế hoạt động của Ban; thực hiện chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm theo quyđịnh pháp luật hiện hành./.