UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước

đối với Sở Xây dựng

----------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Đề án số 03-ĐA/TU ngày 25/3/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X); Đề án số 1348/ĐA-BCSĐ ngày 19/3/2008 của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân quận, huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Sở Xây dựng như sau:

1.1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng đô thị, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải)

1.2. Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, kinh phí hành chính và 05 (năm) biên chế hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm: đường, hè đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị) từ Sở Giao thông công chính về Sở Xây dựng.

1.3. Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, kinh phí hành chính, phương tiện và 20 (hai mươi) biên chế hành chính từ Thanh tra Sở Giao thông công chính về Thanh tra Sở Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị.

1.4. Tiếp nhận các doanh nghiệp bao gồm: Công ty Công viên, Công ty Công trình công cộng và dịch vụ du lịch, Công ty Công trình công cộng và xây dựng, Công ty Điện chiếu sáng đô thị, Công ty Môi trường đô thị, Công ty Phục vụ mai táng, Công ty Thoát nước, Công ty TNHH một thành viên cấp nước và nhiệm vụ quản lý đường, hè đô thị đối với Công ty cổ phần công trình đô thị hiện Sở Giao thông công chính quản lý nhà nước trực tiếp về Sở Xây dựng quản lý nhà nước trực tiếp.

Biên chế của Sở Xây dựng: là biên chế hành chính do Uỷ ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm. Năm 2008, là tổng biên chế hành chính hiện có của Sở Xây dựng và 05 (năm) biên chế hành chính từ Sở Giao thông công chính chuyển giao sang.

Biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng: Năm 2008, là tổng biên chế hành chính hiện có của Thanh tra Sở Xây dựng và 20 (hai mươi) biên chế hành chính từ Thanh tra Sở Giao thông công chính chuyển giao sang.

Điều 2. Quy định trách nhiệm

- Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao của Giám đốc Sở Giao thông công chính, bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, biên chế, cán bộ, công chức, kinh phí hành chính làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị; các doanh nghiệp nêu tại khoản 1.4 Điều 1; sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức theo thẩm quyền được phân cấp, nhanh chóng ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng lại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở; Đề án thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định; chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ nêu tại khoản 1.3 Điều 1; phối hợp với Ban chỉ đạo, đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố chi đạo các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt.

- Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao của Chánh Thanh tra Sở Giao thông công chính bao gồm: nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, phương tiện, kinh phí hành chính để làm nhiệm vụ thanh tra về hạ tầng kỹ thuật đô thị; bố trí cán bộ, công chức theo thẩm quyền được phân cấp, nhanh chóng ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng; xây dựng Đề án thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

- Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, sớm ổn định tổ chức, hoạt động có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công an thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Chánh Thanh tra Sở Giao thông công chính, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử