ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 706/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP PHÒNG XÂY DỰNG HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962 ;
- Căn cứ vào bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyềnNhà nước cấp Tỉnh, Thành trong lĩnh vực quản lý kinh tế ban hành kèm theo nghị định số 24-CP, ngày 2/2/1976của Hội đồng Chánh phủ ;
- Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn (công văn số 312 ngày14/11/1977) ;
- Xét nhu cầu của công tác quản lý và thi công xây dựng của Huyện Hóc Môn hiệnnay và sau này ;
- Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng Ban Tổ chức Chánhquyền ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Phòngxây dựng Huyện Hóc Môn. Phòng xây dựng Huyện Hóc Môn là một đơn vị quản lý Nhànước trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn.

Điều 2.- Biên chế tổ chứccủa Phòng xây dựng do Ủy ban nhân dân Huyện quyết định trên cơ sở cân đối biên chếchung cho các Phòng, Ban của Huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt.

Điều 3.- Phòng xây dựng HuyệnHóc Môn có nhiệm vụ :

1/ Quản lý công tác thi công xâydựng của Huyện và phụ trách xây dựng các công trình dân dụng có vốn đầu tư từ 500.000đtrở xuống.

2/ Kết hợp với Viện quy hoạch Thànhphố nghiên cứu quy hoạch cải tạo xây dựng toàn huyện, quản lý quy hoạch củaHuyện, hướng dẫn nhân dân xây dựng theo quy hoạch và kiểm tra ngăn chặn các trườnghợp xây dựng trái phép trong Huyện ;

3/ Thiết kế quy hoạch xã và thiếtkế các công trình phục vụ sinh hoạt cho các xã như : trạm xá, cửa hàng phục vụ,sân kho HTX, trường học,…

4/ Tổ chức và quản lý các cơ sở quốcdoanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng của Huyện ;quản lý và hướng dẫn thực hiện chánh sách, chế độ, giá cả do Nhà nước quy địnhcho các hợp tác xã và cá thể sản xuất vật liệu xây dựng.

Điều 4.- Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Chủ tịchUBND Huyện Hóc Môn và Phòng Xây dựng Huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- BTC Thành ủy
- BTC Chánh quyền (4)
- Lưu VP Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại