ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 869/TTr-STC ngày 14 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới liên quan đến việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- S Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

STT

Tên thủ tc hành chính

1

Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2

Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

3

Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

4

Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục ch i trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.1. Trình t thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản (các Sở, ngành đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý) thực hiện gửi hồ sơ đến Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ).

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa thực hiện thanh toán theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Tài chính Khánh Hòa hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Tài chính Khánh Hòa tại địa chỉ: số 04 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ, nghỉ lễ.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Cơ quan chủ quản đề nghị chi trả các khoản chi phí liên quan từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính).

Lưu ý: văn bản phải nêu rõ số tiền đề nghị thanh toán, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán.

- Thông báo của Sở Tài chính về thẩm định các khoản chi phí có liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời đối với cơ sở nhà đt (Bản chính).

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan chủ quản, Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết đnh.

- Trong vòng 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, hoặc ban hành văn bản trả lời việc không chấp nhận chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, Sở Tài chính lập Ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

y nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.

1.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

1.11. Căn c pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định s140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bsung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xlý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

2. Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

2.1. Trình tthực hiện

Bước 1: Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý thực hiện gửi hồ sơ đến Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ).

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa thực hiện thanh toán theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Tài chính Khánh Hòa hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Tài chính Khánh Hòa tại địa chỉ: số 04 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tnh Khánh Hòa.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ, nghỉ lễ.

2.3. Thành phần, số lư ợng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước thuộc tỉnh quản lý (Bản chính).

Lưu ý: văn bản phải nêu rõ số tiền đề nghị thanh toán, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán.

- Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc Quyết định phê duyệt giá bán chđịnh tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính).

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý, Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong vòng 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, hoặc ban hành văn bản trả lời việc không chấp nhận chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, Sở Tài chính lập Ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

y nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.

2.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định s140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định s71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ -TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hưng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT -BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

3. Thủ tục quyết định số tiền đư c sử dụng đ thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán s tiền thực hiện dự án đầu tư.

3.1. Trình tự thực hiện

a) Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư

Bước 1: Cơ quan chủ quản (các Sở, ngành đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tchức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý) thực hiện gửi văn bản đề nghị được sử dụng số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư.

b) Cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

Bước 1: Cơ quan chủ quản (các Sở, ngành đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý) thực hiện gửi hồ sơ đến Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ).

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiền gửi có mục đích.

Bước 3: Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa thực hiện kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3.2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Tài chính Khánh Hòa hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Tài chính Khánh Hòa tại địa chỉ: số 04 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ, nghỉ lễ.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính).

- Văn bản của cơ quan chủ quản đề nghị số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư (Bản chính).

Lưu ý: văn bản phải nêu rõ số tiền đề nghị hỗ trợ, thông tin về tài khoản để được cấp tiền. Tài khoản để được nhận tiền là tài khoản tiền gửi có mục đích (có mã chi tiết là 92019 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất) do chủ đầu tư làm chủ tài khoản được mở tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (đi với những trường hp chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản). (Bản chính)

- Kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hoặc Kế hoạch vốn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan chủ quản, Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong vòng 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, hoặc ban hành văn bản trả lời việc không chấp nhận chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, Sở Tài chính lập Ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiền gửi có mục đích.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý.

3.6. Cơ quan thực hiện t hủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

y nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.

3.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 09/2007/QĐ -TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định s140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc shữu nhà nước;

- Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xlý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

4. Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

4.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản (các Sở, ngành đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý) thực hiện gửi hồ sơ đến Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ).

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa thực hiện thanh toán theo quy đnh.

4.2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Tài chính Khánh Hòa hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Tài chính Khánh Hòa tại địa chỉ: số 04 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ, nghỉ lễ.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của cơ quan chủ quản đề nghị thanh toán số tiền hỗ trợ di dời (Bản chính).

Lưu ý: văn bản phải nêu rõ số tiền đề nghị thanh toán, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán.

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời đối với cơ sở nhà đất (Bản chính).

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thi hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

- Trong vòng 7 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan chủ quản, Sở Tài chính kiểm tra, thm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong vòng 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, hoặc ban hành văn bản trả lời việc không chấp nhận chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

- Trong vòng 3 ngày làm việc ktừ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chi tiền từ tài khoản tạm giữ, Sở Tài chính lập Ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa để chuyn tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

y nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.

4.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

4.11. Căn cứ pháp của thủ tục hành chính

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếplại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.