THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 709-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

(TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 2241/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Xét đề nghị của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tại công văn số 1514/KHCNQG-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 1994, của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4950/SĐH ngày 20 tháng 7 năm 1995 và của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 793/TCCBKH ngày 10 tháng 4 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học vật liệu (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia).

Điều 2.- Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo cho Viện Khoa học vật liệu.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Giám đốc Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Bộ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)