THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 768-TTg

Hà Nội, Ngày 27 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ ĐOÀN THỂ TỪ TRẦN TẠI HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại thông báo số 131-TB/TW ngày 7 tháng 11 năm 1995 về địa điểm tổ chức lễ tang đối với cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể từ trần từ Hà Nội;
Xét nhu cầu cần thiết và để đưa công tác tang lễ đối với cán bộ cao cấp vào nền nếp, có quy củ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sử dụng nhà tang lễ tại số 5, đường Trần Thánh Tông, Hà Nội để tổ chức lễ tang cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể từ trần tại Hà Nội.

Giao cho Bộ Quốc phòng quản lý nhà tang lễ này.

Điều 2. ộ Quốc phòng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức nghiên cứu về quy mô, khả năng của nhà tang lễ; đối tượng được tổ chức lễ tang,... trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)