ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 71/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 115/20031TTLT/BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các cấp;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính Lâm Đồng tại Tờ trình số 194TT/TC-TCHCTH ngày 02/3/2004 V/v kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở;

- Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Cơ cấu tổ chức giúp việc của Sở gồm:

1. Văn phòng Sở

2- Thanh tra

3- Phòng Ngân sách

4- Phòng Đầu tư

5- Phòng Tài chính Doanh nghiệp

6- Phòng Quản lý giá và Công sản

7- Phòng Tài chính - Hành chính - Sự nghiệp

Điều 2:Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Phòng nêu tại Điều 1 do Giám đốc Sở Tài chính quy định cụ thể tránh sự trùng lắp, chồng chéo. Thanh tra thực hiện theo quy định tại điều 5 Nghị định 244/HĐBT ngày 30/611990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Điều 3: Việc bổ nhiệm Chánh, Phó Văn phòng; Chánh, Phó Thanh tra và Trưởng, Phó Phòng nêu tại điều 1 thực hiện theo quy định hiện hành.

- Biên chế của các tổ chức nêu tại điều 1 do Giám đốc Sở Tài chính phân bổ trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây về tổ chức bộ máy của Sở trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên