UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hànhquy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29.4.2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15.3.2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 51 TTr/SNN-CN ngày 06.6.2007 về việc ban hànhQuy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nộivà đ nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 486/STP-VBPQ ngày 17.5.2007 về việc góp ý văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quy định trước đây của UBND Thành phố trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Thương mại, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông công chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp, Tư pháp, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc; Giám đốc Công an Thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, Chi cục trưởng các Chi cục: Thú y Hà Nội, Quản lý thị trường Hà Nội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Quý Đôn