ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 71/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2007 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒAQUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, TRUY THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG,THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE HAI BÁNH GẮN MÁYTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Thuế giá trị giá tăng (GTGT) ngày 10/5/1997; Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Thuế GTGT ngày 17/6/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềuLuật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế GTGT ngày 29/11/ 2005; Luật Thuế thunhập doanh nghiệp ngày 17/6/2003 và Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 .
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phítrước bạ và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủvề lệ phí trước bạ; Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tưsố 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sungThông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắnmáy; Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trìnhsố 3140/LN /STC-CT ngày 02/11/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung phụ lục Bảnggiá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng banhành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh KhánhHòa về việc quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu Thuế Giátrị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh các loạixe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một số loại xe hai bánh gắn máynhư sau:

STT

Tên, nhãn hiệu xe

Giá bán (đồng/xe)

1

YAMAHA SIRUS phanh cơ 5C63

14,690,000

2

YAMAHA SIRUS phanh đĩa 5C64

15,700,000

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng