ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/ 2007/QĐ- UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH “QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHÀ NỘI”.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày29.4.2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15.3.2005 của Chính phủ về Quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 51 TTr/SNN-CN ngày 06.6.2007 về việc banhành “Quy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phốHà Nội” và đề nghị của Giám đốc SởTưpháp tại Công văn số 486/STP-VBPQ ngày 17.5.2007 về việc góp ý văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phòng, chống dịchbệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quy định trước đâycủa UBND Thành phố trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Thương mại, Y tế, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông công chính, Lao động Thương binh và Xãhội, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo,Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp, Tư pháp, Xâydựng, Quy hoạch Kiến trúc; Giám đốc Công an Thành phố, Cục trưởng CụcHải quan Hà Nội, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, Chi cục trưởngcác Chi cục: Thú y Hà Nội, Quản lý thị trường Hà Nội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện,phường, xã, thị trấn và các doanh nghiệp, tổchức, hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ: (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- TT T/ủy, TT HĐND TP, CT UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: các PVP, các phòng CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

QUY ĐỊNH

PHÒNG,CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ- UBNDngày 22/6/2007 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điềuchỉnh.

Quy định này điều chỉnh đối vớicác doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các thành phần kinh tếtham gia hoạt động về chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến giasúc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Trong quy định này, các từ ngữdưới đây được hiểu như sau:

1/. Gia súc: bao gồm trâu, bò,ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo, các loài thú khác được con người thuần hóa, nuôi dưỡng.

2/. Gia cầm: bao gồm gà, vịt,ngan, ngỗng, chim cút, chim bồ câu, các loài chim khác được con người thuần hóa, nuôi dưỡng.

3/. Sản phẩm gia súc, sản phẩm giacầm: bao gồm thịt, trứng, sữa, tinh dịch,phôi, huyết, nội tạng, da, lông, xương, sừng, ngà, móng, các sản phẩm khác cónguồn gốc từ gia súc, gia cầm.

4/. Giám sát huyết thanh: lấy mẫumáu để làm các phản ứng kháng thể của các loại bệnh truyền nhiễm.

Điều 3. Quy định phòng, chốngdịch bệnh gia súc, gia cầm.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đìnhvà cá nhân tham gia chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm(sau đây gọi tắt là người chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc,gia cầm) có nhiệm vụ chấp hành Pháp lệnh Thú y, các quy định về phòng, chốngdịch bệnh gia súc, gia cầm, chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quannhà nước có thẩm quyền.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về chăn nuôigia súc, gia cầm.

1/. Cấm chăn nuôi gia cầm tại cácquận, các thị trấn, khu tập trung đông dân cư (trừ Vườn thú Hà Nội và các đơnvị nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học được cấp có thẩm quyền chophép).

2/. Cấm chăn nuôi trâu, bò, lợn,ngựa, dê, cừu (trừ Vườn thú Hà Nội và các đơn vị nghiên cứu khoa học, bảo tồnđa dạng sinh học được cấp có thẩm quyền cho phép) tại các khu vực như sau:

a) Tại các quận: Ba Đình, Đống Đa,Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ thực hiện từ ngày01.01.2008.

b) Tại các quận: Hoàng Mai, LongBiên, các thị trấn, các khu tập trung đông dân cư thực hiện từ ngày 01.01.2009.

3/. Người chăn nuôi gia súc, giacầm phải cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh thú y và vệ sinhmôi trường, thực hiện đăng ký với Ủy ban Nhândân (UBND) xã, phường, thị trấn khi đã đảm bảo các yêu cầu do cơ quan thú y xácnhận. Chuồng trại chăn nuôi phải được quét dọn, làm vệ sinh hàng ngày và phun hóa chất tiêu độc theo quy định của cơ quan thúy. Phải có địa điểm tập kết và xử lý chất độn chuồng, chất thải chăn nuôi.Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc phát tán chất thải chăn nuôi không đúng quy định.

4/. Gia súc, gia cầm khi nhập vềnuôi phải thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm dịch động vật và phải báo chocơ quan thú y tại địa phương để quản lý, theo dõi.

5/. Khi chăn nuôi người chăn nuôiphải thực hiện quy định tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo hướngdẫn của cơ quan thú y.

6/. Nghiêm cấm việc thả rông giacầm bên ngoài khuôn viên nơi chăn nuôi. Riêng các loại chó, các loại chim ănthịt, các loại thú hoang dã phải có dây xích, rọ mõm hoặc bịt mỏ khi đưa rangoài khuôn viên khu vực chăn nuôi.

7/. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệmdịch bệnh gia súc, gia cầm của cơ quan chức năng. Nếu phát hiện gia súc, giacầm nghi bị dịch bệnh phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thúy. Trong trường hợp cơ quan thú y kết luận nghi ngờ dịch bệnh thì người chănnuôi có trách nhiệm thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.Nghiêm cấm hành vi bán chạy gia súc, gia cầm ốm, chết, nghi bệnh hoặc che giấuthông tin dịch bệnh.

8/. Đối với các trường hợp khôngthực hiện đầy đủ các quy định về chăn nuôi, khi thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch nếu phải tiêu hủy gia súc, giacầm sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước; đồng thời còn bịphạt theo quy định tại Điều11 của Quyđịnh này và theo Nghị định số 129/2005/NĐ-CP ngày 17.10.2005 của Chính phủ vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Điều 5. Quy định vận chuyển giasúc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.

1/. Phương tiện vận chuyển giasúc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinhthú y, thực hiện tiêu độc, khử trùng thường xuyên, được cơ quan thú y kiểm travà cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển.

2/. Gia súc, gia cầm, sản phẩm giasúc, gia cầm trước khi vận chuyển phải được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểmdịch và cấp giấy kiểm dịch vận chuyển và chỉ được vận chuyển đến đúng địa điểmcho phép. Sản phẩm gia súc, gia cầm sau khi giết mổ, sơ chế phải đảm bảo vệsinh, được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểm tra, đóng dấu kiểm soát giết mổtrên da, có bao gói, có phương tiện chuyên chở đảm bảo vệ sinh thú y, được cấpgiấy chứng nhận vận chuyển lô hàng. Khi gia súc, gia cầm nhập vào các cơ sởgiết mổ phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch để cán bộ thú y có thẩm quyềnkiểm tra và hướng dẫn thực hiện.

3/. Cấm vận chuyển gia súc, giacầm, sản phẩm gia súc, gia cầm ra khỏi nơi có dịch theo quy định.

4/. Cấm vận chuyển gia cầm chưaqua giết mổ vào khu vực nội thành, nội thị.

Điều 6. Quy định về giết mổ giasúc, gia cầm.

1/. Cấm buôn bán, giết mổ gia cầmsống tại các quận, các thị trấn, khu tập trung đông dân cư.

2/. Cấm giết mổ chim, thú có têntrong Sách đỏ Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

3/. Chỉ được giết mổ gia súc, giacầm tại địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đảm bảo các điều kiệnsau:

a) Đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thúy và môi trường, có đủ nước sạch dùng trong giết mổ, được vệ sinh tiêu độc theohướng dẫn của cán bộ thú y.

b) Có nơi thu gom chất thải rắn vàbể xử lý chất thải lỏng, phải hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để thugom, vận chuyển để xử lý.

c) Có nơi nhốt gia súc, gia cầmriêng trước khi giết mổ.

4/. Gia súc, gia cầm đưa vào giếtmổ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Phải có giấy chứng nhận kiểmdịch nơi xuất phát đối với gia súc, gia cầm nhập về, được kiểm tra, phúc kiểmkhi qua các trạm kiểm dịch, chấp hành đầy đủ việc kiểm tra của cán bộ thú y.

b) Khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh, đảm bảo các điều kiện sau khi tiêmphòng vắc xin, sử dụng kháng sinh và các chế phẩm sinh học. Không giết mổ giasúc, gia cầm bị bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Điều 7. Quy định về kinh doanh,bảo quản gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.

1/. Địa điểm kinh doanh gia súc,gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép,riêng biệt, cách xa các quầy thực phẩm, phải vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn củacơ quan thú y.

2/. Người kinh doanh không mắcbệnh truyền nhiễm và phải định kỳ kiểm tra sức khỏetheo quy định.

3/. Thịt, phủ tạng của gia súc,gia cầm bày bán phải là sản phẩm an toàn đã được cán bộ thú y kiểm tra và đượcbày bán trên bàn thép không rỉ hoặc lát gạch men khô ráo, sạch sẽ, cao tốithiểu 80 cm, có dụng cụ bảo quản theo quy định. Chấp hành sự kiểm tra vệ sinhthú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm của cơ quan thú y có thẩmquyền.

Điều 8. Quỹ phòng, chống dịchbệnh gia súc, gia cầm.

Quỹ phòng, chống dịch bệnh giasúc, gia cầm của Thành phố gồm tiền, vật tư, hóachất, vắc xin được sử dụng vào các mục đích phòng ngừa, dập tắt, khắc phục hậuquả do dịch bệnh gia súc, gia cầm gây ra trên địa bàn Hà Nội.

Nguồn đóng góp cho quỹ bao gồmngân sách của Thành phố, các khoản đóng góp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhânthuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động về chăn nuôi, vận chuyển, buônbán, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.

Điều 9. Xây dựng, quản lý vùng,cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Thành phố có chủ trương khuyếnkhích phát triển và tiêu thụ cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi đăng ký thựchiện việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật nhưng phải đáp ứngcác quy định của Pháp lệnh Thú y.

Chương III

QUY ĐỊNH CHỐNG DỊCH

Điều 10. Quy định về các biệnpháp khẩn cấp tại vùng có dịch.

Khi phát hiện có ổ dịch bệnh nguyhiểm theo danh mục của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cần tiến hành các thủ tục xácminh dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán và áp dụng các biện pháp khẩn cấp:

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh động vật;

- Cấm người không có nhiệm vụ ravào nơi có động vật mắc bệnh hoặc chết; hạn chế người ra, vào vùng có dịch.

- Cách ly động vật trong vùng códịch.

- Cấm đưa vào hoặc mang ra khỏivùng có dịch: các loại động vật, sản phẩm động vật dễ nhiễm bệnh dịch đã côngbố và các loại thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, chất thải động vật có khảnăng lây lan dịch bệnh.

- Cấm giết mổ, lưu thông, mua bán,trao đổi gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, sản phẩm gia cầm dễ nhiễm bệnhdịch đã công bố.

- Tiêm phòng bắt buộc vắc-xin vàcác biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho gia súc, gia cầm dễ nhiễm bệnh dịchđã công bố trong vùng có dịch.

- Thực hiện việc vệ sinh, khửtrùng tiêu độc tại vùng có dịch bằng chất sát trùng thích hợp, đủ nồng độ, đúngkỹ thuật theo quy định.

Điều 11. Quy định về các biệnpháp khẩn cấp tại vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

Đối với các vùng bị dịch uy hiếp,vùng đệm, chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan thực hiện các biện phápsau:

- Lập các chốt kiểm dịch tạm thờitrên những trục đường chính để kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm, sảnphẩm gia súc, sản phẩm gia cầm ra, vào vùng bị dịch uy hiếp.

- Xác định loài gia súc, gia cầmdễ nhiễm bệnh dịch.

- Kiểm soát chặt chẽ việc đưa vào,mang ra khỏi vùng bị dịch uy hiếp những gia súc, gia cầm dễ nhiễm với bệnh dịchđã công bố và sản phẩm của chúng.

- Tổ chức tiêm phòng hoặc áp dụngcác biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác theo quy định đối với từng bệnh.

- Tăng cường giám sát dịch bệnh,thường xuyên kiểm tra, phát hiện ổ dịch mới phát sinh để kịp thời xử lý.

- Kiểm tra huyết thanh, bệnh phẩmđể phát hiện sự lưu hành của bệnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Phân công trách nhiệm.

1/. Chủ tịch UBND các quận, huyệnchịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh giasúc, gia cầm trên địa bàn quản lý:

a) Chủ trì thống nhất với các sở,ban, ngành liên quan lập quy hoạch và xây dựng các cơ sở chăn nuôi tập trung,cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm đảm bảocác điều kiện về vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường phục vụ nhu cầu của ngườichăn nuôi và người tiêu dùng trên địa bàn.

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường,thị trấn tổ chức thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc, giacầm trên địa bàn.

c) Cân đối ngân sách đảm bảo kinhphí cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như hỗ trợ tiêu hủy, công tiêm, công phun tiêu độc, kiểm dịch vàmột số nội dung khác khi được Thành phố giao theo quy định.

d) Phối hợp với các ngành chứcnăng của Thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòngchống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

2/. Sở Nông nghiệp và PTNT chủtrì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: xây dựng, bổ sung trình UBND Thànhphố ban hành các cơ chế chính sách về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

a) Hướng dẫn UBND các quận, huyệnthực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Lập kế hoạchtriển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thànhphố.

b) Là cơ quan thường trực theodõi; tổng hợp tình hình thực hiện quy định của thành phố về phòng chống dịchbệnh gia súc, gia cầm.

c) Phối hợp với các cấp chínhquyền và các sở, ngành liên quan: giámsát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc, giacầm.

d) Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nộiphối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện đểthực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; lập dự toánkinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo thẩmquyền, trách nhiệm được giao; chuẩn bị, cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin, vậttư, hóa chất cho công tác phòng chống dịch của Thành phố theo quy định.

3/. Sở Thương mại:

Chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng hệthống kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm giasúc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Xây dựng, trình Thànhphố ban hành quy định điều kiện về an toàn thực phẩm trong vận chuyển gia súc,gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội. Chỉ đạo Chi cục quản lýthị trường Hà Nội phối hợp Chi cục Thú y Hà Nội, UBNDcác cấp kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, kinh doanh giasúc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không đúng quy định. Cử cán bộ tham giatrực các chốt kiểm dịch theo quy định của Thành phố.

4/. Sở Y tế:

Kiểm tra các hoạt động kinh doanh,chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ, nhà hàng, khách sạn, các điểmbuôn bán đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

5/. Côngan Thành phố:

Chỉ đạo cơ quan chức năng và cácđơn vị chuyên môn phối hợp với Chi cục Thú y Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trườngHà Nội tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển, gia súc,gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; phối hợp liên ngành kiểm tra việc thực hiệncác quy định của thành phố, cử cán bộ tham gia trục chốt đầy đủ theo yêu cầu.

6/. Sở Giao thông Công chính:

Bố trí phương tiện chuyên dụng đảmbảo việc vận chuyển, tiêu hủy gia súc,gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm kịp thời theo quy định.

7/. Các sở: Quy hoạch Kiến trúc,Tài nguyên Môi trường và Nhà đất phối hợp với UBND các quận, huyện trong việcquy hoạch, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinhthú y và chống ô nhiễm môi trường.

8/. Sở Văn hóa Thông tin, Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình HàNội phối hợp với các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế để thông tin, tuyên truyềnkịp thời tình hình dịch bệnh, quy định và các biện pháp phòng, chống dịch bệnhgia súc, gia cầm để nhân dân nghiêm túc thực hiện.

9/. Các sở: Tài chính, Kế hoạchĐầu tư đảm bảo đủ kinh phí đáp ứng cho yêu cầu phòng, chống dịch bệnh gia súc,gia cầm.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật.

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ giađình và cá nhân thực hiện tốt các nội dung của Quy định này sẽ được khenthưởng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Xử lý vi phạm.

1/. Đối với các vi phạm quy địnhphòng, chống dịch sau đây bị xử phạt hành chính theo Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnhxử lý vi phạm hành chính, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực thương mại:

a) Không tiêm phòng vắc xin, khôngtiêu hủy gia súc, gia cầm nghi có dịch,bán chạy gia súc, gia cầm bệnh.

b) Không chấp hành việc lấy mẫumáu định kỳ để xét nghiệm dịch bệnh;

c) Không đảm bảo vệ sinh thú ytrong chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm ô nhiễm môi trường;

d) Không thực hiện các biện phápkhử trùng tiêu độc chuồng trại;

e) Nuôi thả rông gia cầm;

g) Không chấp hành quy định về báodịch khi tại cơ sở có gia súc, gia cầm mắc bệnh;

h) Không chấp hành các biện phápxử lý vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nghimắc bệnh;

i) Vứt xác gia súc, gia cầm ốmchết làm lây lan dịch bệnh.

2/. Đối với các vi phạm quy địnhphòng, chống dịch sau đây bị xử phạt theo Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh xử lý viphạm hành chính, các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại,các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và áp dụngbiện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủygia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm:

a) Không có giấy kiểm dịch hợp lệ.

b) Lưu thông gia súc, gia cầm, sảnphẩm gia súc, gia cầm ra hoặc vào khu vực đã công bố dịch bệnh gia súc, gia cầm.

c) Vi phạm về địa điểm kinh doanh,giết mổ, bảo quản gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.

d) Các hành vi vi phạm tại Điều 4của bản Quy định này và cố ý không chấp hành biện pháp xử lý của cơ quan cóthẩm quyền.

e) Phương tiện vận chuyển khôngđáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y, sản phẩm gia súc, gia cầm không bao gói, khôngcó nhãn mác theo quy định.

3/. Các trường hợp bị xử lý hànhchính về phòng, chống dịch nếu có hành vi cản trở, chống người thi hành côngvụ, trốn tránh việc chấp hành quyết định xử phạt hoặc có các hành vi vi phạmkhác tùy theo tính chất, mức độ vi phạmsẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hạithì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4/. Thẩm quyền xử vi phạm.

a) Đoàn kiểm tra của Thành phố, Tổcông tác thường trực và xử lý nhanh của Thành phố lập biên bản, tịch thu giaocho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

b) UBND cấp huyện, quận ra quyếtđịnh xử phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả.

c) UBND cấp xã, phường, thị trấnra quyết định xử phạt hành chính, tịch thu tiêu hủy.

d) Ban quản lý chợ, lò mổ tịch thutiêu hủy, đề nghị cấp có thẩm quyền thugiấy phép kinh doanh.

e) Thanh tra Thú y: xử phạt viphạm hành chính trong công tác Thú y.

g) Thanh tra Y tế xử phạt vi phạmhành chính trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

h) Cơ quan quản lý thị trường: xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

5/. Tổ chức tiêu hủy.

a) Khu vực các quận nội thành vàcác chốt kiểm dịch của liên ngành: Giao cho Sở Giao thông Công chính tổ chứctiêu hủy. Kinh phí tiêu hủy do ngân sách quận thanh toán theo định mứcquy định.

b) Khu vực các huyện: UBND cáchuyện lập dự toán kinh phí phòng, chống dịch và chỉ đạo tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Các quy định về phòng, chống dịchbệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đã ban hành trước đây nếu trái vớinội dung Quy định này đều bị bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh, các ngành, các cấp phải báo cáo kịpthời để Thành phố giải quyết./.