ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 71/2011/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍTRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE), BAO GỒM CẢTRƯỜNG HỢP ÔTÔ BÁN TẢI VỪA CHỞ NGƯỜI, VỪA CHỞ HÀNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHNINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ văn bản số 93/HĐND-TH ngày 16 tháng 12 năm 2011 củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đốivới ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 4549/TTr-CT ngày 21 tháng 12 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 1204/BC-STP ngày26 tháng 10 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kểcả lái xe) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ 12% (mười hai phầntrăm) của giá trị xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cảtrường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng. Số chỗ ngồi trên xe ôtôđược xác định theo thiết kế của nhà sản xuất.

2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dungtại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành;thay thế Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 và Quyết địnhsố 1361/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcquy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kểcả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh