ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNGĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG CHÂU SƠN, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồiđất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh vàthẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tại Tờtrình số 288/2/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013; Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 274/TTr-STN &MT ngày 26 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lývới các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

TT

Loại đất

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Cấp xã xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên

524,11

100

524,11

524,11

100

1

Đất nông nghiệp

52,64

10,04

28,75

28,75

5,49

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

6,38

1,22

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

5,34

1,02

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

26,64

5,08

14,85

14,85

2,83

1.3

Đất trồng cây lâu năm

12,50

2,38

9,72

9,72

1,85

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

7,12

1,36

4,18

4,18

0,80

2

Đất phi nông nghiệp

455,70

86,95

489,95

489,95

93,48

Trong đó

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2,74

0,52

2,94

2,94

0,56

2.2

Đất quốc phòng

1,84

0,35

1,84

1,84

0,35

2.3

Đất an ninh

0,01

0,01

0,01

2.4

Đất khu công nghiệp

160,00

30,53

160,00

160,00

30,53

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

42,72

8,15

39,90

39,90

7,61

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

13,55

2,59

7,53

7,53

1,44

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1,61

0,31

1,61

1,61

0,31

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

7,26

1,39

27,33

27,33

5,21

2.9

Đất có mặt nước chuyên dùng

4,62

0,88

2,03

2,03

0,39

2.10

Đất sông suối

33,88

6,46

26,93

26,93

5,14

2.11

Đất phát triển hạ tầng

115,18

21,98

136,75

136,75

26,09

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

1,90

0,36

2,01

2,01

0,38

Đất cơ sở y tế

0,82

0,16

0,52

0,52

0,10

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

3,57

0,68

3,87

3,87

0,74

Đất cơ sở thể dục- thể thao

0,16

0,03

1,28

1,28

0,24

2.12

Đất phi nông nghiệp khác

0,04

0,01

2.13

Đất ở tại đô thị

72,25

13,79

83,08

83,08

15,85

3

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng còn lại

15,77

3,01

5,41

5,41

1,03

Diện tích đưa vào sử dụng

10,36

10,36

1,98

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

23,89

17,00

6,89

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

6,38

6,38

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

5,34

5,34

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

11,79

7,63

4,16

1.3

Đất trồng cây lâu năm

2,78

0,05

2,73

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

2,94

2,94

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất NN

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụngcho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

2

Đất phi nông nghiệp

10,36

0,50

9,86

Trong đó:

2.1

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

6,76

0,50

6,26

2.2

Đất phát triển hạ tầng

3,60

3,60

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đấtđược xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000; Báocáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụngđất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Châu Sơn, thành phố PhủLý do Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý xác lập ngày 20 tháng 11 năm2013).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý vớicác chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kếhoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên

524,11

524,11

524,11

524,11

524,11

524,11

1

Đất nông nghiệp

52,64

48,33

45,86

39,76

38,40

35,64

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

6,38

6,38

3,91

2,76

2,36

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

5,34

5,34

2,87

1,72

1,32

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

26,64

26,59

25,47

19,77

19,77

19,01

1.3

Đất trồng cây lâu năm

12,50

12,50

12,45

12,45

12,45

12,45

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

7,12

5,33

5,18

5,18

5,18

4,18

2

Đất phi nông nghiệp

455,70

460,01

462,98

469,08

470,44

473,20

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2,74

2,74

2,94

2,94

2,94

2,94

2.2

Đất quốc phòng

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

2.3

Đất an ninh

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.4

Đất khu công nghiệp

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

42,72

42,72

45,07

29,84

29,84

30,14

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

13,55

13,55

11,07

11,07

11,07

11,07

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

7,26

7,26

7,26

27,05

27,05

27,05

2.9

Đất có mặt nước chuyên dùng

4,62

4,62

3,11

2,03

2,03

2,03

2.10

Đất sông suối

33,88

33,88

31,01

31,01

31,01

31,01

2.11

Đất phát triển hạ tầng

115,18

114,85

121,70

120,50

120,90

121,28

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

1,90

1,90

1,98

2,01

2,01

2,01

Đất cơ sở y tế

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

0,52

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

3,57

3,57

3,87

3,87

3,87

3,87

Đất cơ sở thể dục-thể thao

0,16

0,16

0,58

1,28

1,28

1,28

2.12

Đất phi nông nghiệp khác

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

2.13

Đất ở tại đô thị

72,25

76,89

77,34

81,16

82,12

84,20

3

Đất chưa sử dụng

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

15,77

15,77

15,27

15,27

15,27

15,27

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

0,50

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

17,00

4,31

2,47

6,10

1,36

2,76

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

6,38

2,47

1,15

0,40

1,36

1,00

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

5,34

2,47

1,15

0,40

1,00

0,32

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

7,63

0,05

1,12

5,70

0,76

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,05

0,05

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

2,94

1,79

0,15

1,00

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

2

Đất phi nông nghiệp

0,50

0,50

Trong đó:

2.1

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,50

0,50

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 củaQuyết định này, Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Xác định ranh giới, công khaidiện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtđã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụngđất; khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủysản nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việcquản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm vàxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trườnghợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

4. Định kỳ hàng năm UBND thành phố có báo cáokết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổnghợp báo cáo Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý và Chủ tịch Ủy ban nhân dânphường Châu Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông