ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 29 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC Y TẾ VỀ LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾCÔNG LẬP TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Viên chức năm2010;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyhoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầmnhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phêduyệt chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lậptỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc SởY tế tại Tờ trình số 2766/TTr-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2015 và Báo cáo thẩm địnhsố 1550/BC-STP ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách thu hút nhânlực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn2015 - 2020, như sau:

1. Đối tượng hưởng chính sáchthu hút:

Giáo sư bác sĩ; Phó Giáo sư bácsĩ; Tiến sĩ bác sĩ; Bác sĩ Chuyên khoa cấp II; Thạc sĩ bác sĩ; Bác sĩ Chuyênkhoa cấp I; Bác sĩ nội trú và các Bác sĩ, Cử nhân Kỹ thuật Y học chuyên ngànhGây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm hệ chính quy tốt nghiệp tại các trườngcông lập.

2. Số lượng, trình độ chuyênmôn nhân lực y tế cần thu hút giai đoạn 2015 - 2020 là: 138 người, cụ thể nhưsau:

a) Tiến sĩ bác sĩ, Bác sĩchuyên khoa cấp II : 04 người;

b) Thạc sĩ bác sĩ, Bác sĩchuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú : 20 người;

c) Bác sĩ đa khoa và chuyênkhoa : 98 người;

d) Cử nhân Kỹ thuật y học (Gâymê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm): 16 người.

Số lượng cụ thể hằng năm do Sở Y tế đề xuất trêncơ sở khả năng thu hút được, phù hợp với yêu cầu thực tế công tác chăm sóc bảovệ sức khoẻ nhân dân địa phương và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt.

3. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ đối với Giáo sư bác sĩ, Phó Giáosư bác sĩ cao hơn mức hỗ trợ Tiến sĩ bác sĩ do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hộiđồng nhân dân tỉnh xem xét cụ thể.

b) Tiến sĩ bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp IIđược hỗ trợ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

c) Thạc sĩ bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Bácsĩ nội trú được hỗ trợ 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng);

d) Bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy đượchỗ trợ 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng), tốt nghiệp loạikhá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng); tốt nghiệp loại giỏi180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

đ) Cử nhân Kỹ thuật Y học hệ chính quy gồm cácchuyên ngành: Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm được hỗtrợ 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Đối tượng thu hút tốt nghiệp từ các Trường Đạihọc Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ ChíMinh, Đại học Y Dược - Huế, Đại học Y Hà Nội và Đại học Y - Dược Cần Thơ mức hỗtrợ bằng 120% mức nêu trên.

4. Điều kiện để thực hiện chínhsách thu hút nhân lực y tế:

a) Đối tượng được hưởng chính sáchthu hút phải cam kết làm việc tại Ninh Thuận ít nhất 5 năm, đối với sinh viênmới tốt nghiệp phải công tác ít nhất 6 năm và thực hiện theo sự phân công củangành Y tế (không tính thời gian được đào tạo bồi dưỡng trong quá trình côngtác);

b) Trường hợp đặc biệt do mắcbệnh hiểm nghèo, tai nạn dẫn đến mất sức lao động mà không thể tiếp tục côngtác thì không phải hoàn lại tiền thu hút đã nhận;

c) Trong thời gian làm nhiệmvụ, nếu đối tượng được hưởng chính sách thu hút vi phạm cam kết hợp đồng làmviệc mà bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý thôi việc thì phải bồi thườnggấp 02 lần số tiền thu hút đã nhận theo hợp đồng làm việc đã ký kết, kể cả chiphí đào tạo, kinh phí hỗ trợ thuê nhà ở xã hội (nếu có).

5. Các điều kiện ưu đãi khác:

Ngoài chính sách thu hút, đối tượng thu hút cònđược hưởng các điều kiện ưu đãi khác như sau (trừ đối tượng điểm đ khoản 3 Điều1):

a) Thực hiện chính sách ưu tiên giao đất làm nhàở có thu tiền sử dụng đất (không thông qua đấu giá, có hỗ trợ bố trí đất đượcgiao) theo hướng:

+ Đất trong khu dân cư, giá đất giao tính trênchi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chi phí bồi thường được Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt.

+ Đất tại các tuyến đường theo giá quy định hàngnăm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua không tính thêm hệ số điều chỉnhgiá đất (hệ số k);

b) Trường hợp các đối tượng được thu hút có khókhăn về nhà ở thì được tạo điều kiện thuê nhà ở xã hội và được hỗ trợ tiền thuênhà hàng tháng bằng 100% mức lương tối thiểu.

6. Thời gian và kinh phí thực hiệnchính sách thu hút nhân lực y tế:

a) Thời gian thực hiện: từ năm 2015đến năm 2020;

b) Nguồn kinh phí thực hiện: từngân sách tỉnh.

Tổng kinh phí thu hút nhân lựcngành y tế tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 khoảng: 20.358.800.000 đồng (Hai mươitỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký banhành. Các Quyết định số 235/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007; Quyết địnhsố 12/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Quyết định số 48/2014/QĐ-UBNDngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình