PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 71-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHIA XÃ IA LANG THÀNH HAI XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ IA LANG VÀ XÃ IA KRÔNG THUỘCHUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI-KON TUM

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chínhxã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai-Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩnviệc chia xã Ia Lang thuộc huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai-Kon Tum thành hai xãlấy tên là Ia Lang và xã Ia Krông thuộc huyện Chư Prông cùng tỉnh.

Điều 2: - Ủy ban nhân dântỉnh Gia Lai-Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân