HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 71-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 32 và 33 củaPháp lệnh bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 18-01-1961;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụngày 10-03-1977,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Quyết định củaHội đồng Chính phủ số 248-CP ngày 28-12-1976 về việc bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp, nay thay đổi như sau:

1. Việc bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ấn định tiến hành vàongày 17 tháng 04 năm 1977 nay lùi lại đến ngày 15 tháng 05 năm 1977.

2. Việc bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân các huyện, khu phố, quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, xã, phường vàthị trấn trước ấn định sẽ tiến hành xong trước ngày 30 tháng 04 năm 1977 naylùi lại đến ngày 31 tháng 05 năm 1977.

Việc bầu cử đại biều Hội đồngnhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam – ĐàNẵng trở vào phía Nam ở những nơi chuẩn bị bầu cử chậm cũng phải tiến hành xongtrước ngày 30 tháng 06 năm 1977.

Căn cứ vào thời gian trên, cácỦy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ấn định lại ngày bầu cửcho các huyện, khu phố, quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, xã, phường và thịtrấn trong tỉnh, thành phố.

Điều 2. – Các ông Bộtrưởng Phủ thủ tướng, Trưởng ban tổ chức của Chính phủ và các ông Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHINH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh