ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc trợ cấp cho cán bộ công nhân viên chức trong biên chế Nhà nước xin cấp đất làm nhà ở

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30/6/1989;

Căn cứ vào yêu cầu xin cấp đất làm nhà ở của cán bộ công nhân viên trong biên chế Nhà nước;

Xét yêu cầu và nguyện vọng của cán bộ công nhân viên;

Theo đề nghị của Ông Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “quy định tạm thời về việc trợ cấp cho cán bộ công nhân viên trong biên chế nhà nước xin cấp đất làm nhà ở tại thị xã tỉnh lỵ Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm