ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế, tiêu chí trao giảị thưởng cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tịn

trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

_________________

BAN TÔ CHỨC GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CNTT

Căn cứ Quyết định số: 962/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v Thành lập Ban tổ chức trao giải thưởng cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ biên bản họp số 581/BB-SKHCN ngày 23/5/2007 của Ban tổ chức trao giải thưởng cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy chế, tiêu chí trao giải thưởng cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quy chế, tiêu chí trao giải thưởng hàng năm cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có phạm vi áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Quy chế, tiêu chí trao giải thưởng hàng năm cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin ữonạ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Điều 4.Các thành viên có tên tại Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của ƯBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Đã ký)

Phạm Văn Sáng

QUY CHẾ VÀ TIÊU CHÍ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP ỨNG DỰNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TINH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 71/QĐ-SKHCN ngày 28/5/2007 của Trưởng Ban tổ chức trao giải thưởng

cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT)

___________

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và cơ sở của giải thưởng

Giải thưởng “Doanh nghịệp ứng dụng hiệu quả CNTT” là giải thưởng dành trao tặng cho các Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giải thưởng được xây dựng dựa trên khuôn khổ Đề án 191/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “ Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển” giai đoạn 2007-2010.

Điều 2. Ban tổ chức giải thưởng

Theo Quyết định số 962/UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, gồm :

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Bưu chính viễn thông.

- Sở Thương mại và Du lịch.

- Sở Công nghiệp.

- Hội tin học tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Mục đích giải thưởng

- Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tìm ra những doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng CNTT hiệu quả nhất đế trao giải thường nhằm khuyến khích, động viên.

- Là đông lực, phong trào nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuât kinh doanh đê nâng cao năng lực canh tranh trong thời kỳ hội nhập và phát triên.

- Tăng cường tiếp cận và ứng dụng các giải pháp CNTT hiệu quả trong doanh nghiệp.

- Chia sẻ các kình nghiệm thành công của việc ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp cũng như những sáng kiến, giải pháp CNTT hiệu quả.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Điều 4. Đối tượng được xét trao giải

- Là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực, có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và triển khai các dự án về CNTT, cổ sáng kiến trong việc ứng dụng CNTT giúp mang lại hiệu quả về mặt doanh thu, chi phí, lợi nhuận, con người... cho đon vị của mình.

Điều 5. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: giải nhất, giải nhì, giải ba. Ngoài ra, sẽ có giải khuyến khích dành trao tặng cho các doanh nghiệp có triển vọng trong ứng dụng CNTT.

Điều 6. Hình thức giải thưởng

- Cúp Giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT”.

- Bằng khen

- Tiền mặt

Điều 7. Quyền lợi cho các đơn vị đoạt giải

a) Đối với doanh nghiệp đoạt giải nhất; phần thường gồm cỏ :

- Cúp “Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT”

- Bằng khen

- Tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng

b) Đối với các doanh nghiệp đoạt giải nhì, phần thưởng gồm cổ :

- Cúp “Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT ”

- Bằng khen

- Tiền mặt trị giá 7.000.000 đồng/doanh nghiệp

c) Đối với các doanh nghiệp đoạt giải ba, phần thưởng gồm có :

- Cúp “Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT ”

- Bằng khen

- Tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng/doanh nghiệp

d) Đổi với các doanh nghiệp đoạt khuyến khích, phần thưởng gồm có :

- Giấy khen

- Tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng/doanh nghiệp

Ngoài các giải thưởng cụ thể nêu trên tất cả các doanh nghiệp đoạt giải (cả giải chính và giải khuyến khích) đều sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Được hưởng lợi ích từ việc quảng bá hình ảnh giải thưởng do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, báo chí tiến hành (ấn phẩm, báo, tạp chí, trang thông tin điện tử...)

- Các doanh nghiệp đoạt giải sẽ được xem xét đề cử tham gia các giải thưởng ưong nước.

- Được tham gia miễn phí các khoá đào tạo CNTT tổ chức trong khuôn khổ Đề án 191/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm đạt giải.

Chưong III

QUY TRÌNH BÌNH CHỌN

Điều 8. Qui trình bình chọn: gồm 03 bước cơ bản:

Bước 1. Nhận hồ sơ:

Ban tổ chức :

- Tiếp nhận đề nghị của các doanh nghiệp và nghiên cứu, phân loại, đánh giá tất cả các thông tin của Doanh nghiệp;

- Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp chuyển cho Hội đồng giám khảo

Bước 2. Bình chọn Sơ khảo của Ban Giám khảo

Thành lập Hội đồng giám khảo, xem xét danh sách doanh nghiệp, tổ chức bình chọn, chấm điểm, biểu quyết để chọn ra các Doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng cao nhất các tiêu chí để đề nghị đưa vào vòng chung khảo.

Bước 3. Bình chọn chung khảo của Ban Tổ chức Giải thưởng

Thường trực Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức bình chọn các hồ sơ đã qua vòng sơ khảo để chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu nhất. Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế, phỏng vấn trực tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm làm cơ sở đánh giá bình chọn.

Sở Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Giải thưởng, có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức Giải thưởng và giúp cho Hội đồng triển khai các hoạt động cần thiết.

Chương IV

TIÊU CHÍ XÉT TRAO GIẢI

Điều 9. Tiêu chí xét trao giải:

Các đối tượng được xét trao giải thưởng phải thực sự tiêu biểu và đáp ứng tốt nhất các tiêu chí bình chọn của giải thưởng, bao gồm:

1. Đầu tư cho CNTT: đánh giá mức độ quan tâm của Doanh nghiệp về cơ sở vật chât, nguôn nhân lực, vôn theo quy mô và hình thức của Doanh nghiệp nhằm tạo nội lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm :

- Đầu tư cho phần cứng

- Đầu tư cho phần mềm

- Đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT

2. Quản lý nhân sự: các phần mềm quản lý nhân sự hỗ trợ đơn vị quản lỷ nhân viên tốt hơn nhằm phát huy cao nhất tiềm năng của nhân viên

3. Luồng thông tin: tạo điều kiện cho việc nắm bắt, trao đổi và quản lý thông tin, kinh nghiệm và các cách' thức hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, với các đối tác kinh doanh trực tiếp và các đơn vị cung ứng dịch vụ gia tăng

4. Tích hợp: khả năng tích hợp các hệ thống dữ liệu, thông tin phức tạp và cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị

5. Bảo mật; bảo mật đối vói hệ thống và các ý tưởng mới, các lỗ hổng hạ tầng mạng, thông tin khách hàng .v.v.

6. Gia công: phương pháp quản lý, quan hệ với các đơn vị gia công để mang lại kết quả tốt nhất từ các mối quan hệ đó.

7. Ứng dụng thương mại điện tử: sử dụng hệ thống mạng để thiết lập các kênh bán hàng mới, tăng số lượng khách hàng, tạo thêm nguồn doanh thu mới, hoặc đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

8. Dây chuyền cung ứng: từ khâu lưu kho nội bộ đến khâu sản xuất, quản lý, quan hệ với nhà cung ứng và đối tác (khép kín).

9. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ: việc tiếp nhận, xử lý thông tin của khách hàng đến từng bộ phận kịp thời chính xác giúp duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị

10. Năng suất lao động: chuẩn hóa quy trình các bước công việc, hệ thống mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thời gian nhàn rỗi, tăng năng suất lao động.

11. Dịch vụ khách hàng: nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc cải tiến, phát triển dịch vụ mới đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

12. Quản lý tài chính: Những hiệu quả kinh tế và tài chính mang lại qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng và ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

13. Định hướng: của Doanh nghiệp về ứng dụng CNTT cùng vcí chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị trong tương lai.

Chương V

KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG-

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Kinh phí

Kinh phí tổ chức giải thưởng được cân đối từ kinh phí Sự nghiệp khoa học thường xuyên của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế và tiêu chí trao giải thưởng hàng năm cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Ban Tổ chức Giải thưởng được các thành viên Ban Tổ chức thông qua.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức giải thưởng tổng hợp ý kiến và sửa đổi cho phù hợp.

Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT ” theo đúng các quy định của Quy chế này.

Giám đốc Sở khoa học và công nghệ

(Đã ký)

Phạm Văn Sáng