ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứLuật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông quangày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh An Giang tại Tờ trình số 459/TTr-STNMT ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc lĩnh vực môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang như sau:

1. Công bố ban hành mới hai (02) thủ tục hành chính (Theo phụ lục A. Danh mục Thủ tục hành chính ban hành mới).

2. Sửa đổi, bổ sung sáu (06) thủ tục hành chính (Theo phụ lục B. Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung).

3. Bãi bỏ bốn (04) thủ tục hành chính (Theo phụ lục C. Danh mục Thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở).

4.Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

5. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định pháp luật và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản và lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
Qua (email)
- UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng công báo);
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI;SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71 /QĐ-UBNDngày 14 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

NỘI DUNG

TRANG

1

Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

5

2

Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

14

B. DANHMỤCTHỦTỤCHÀNHCHÍNHSỬA ĐỔI, BỔSUNG

TT

NỘI DUNG

TRANG

1

Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

26

2

Thủ tục kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

57

3

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

76

4

Thủtục cấp lần đầu, cấp lại S đăngký chủnguồnthảichấtthảinguyhại (CTNH).

100

5

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

108

6

Thủ tục xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

120

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủtụccấpgiấyphéphànhnghềquảnlý chấtthảinguyhại (QLCTNH) trongtỉnhcấplần đầu.

2

Thủtục điềuchỉnhgiấyphéphànhnghềquảnlý chấtthảinguyhại (QLCTNH) trongtỉnh.

3

ThủtụcgiahạngiấyphéphànhnghềQLCTNHtrongtỉnh.

4

Thủtụckiểmtra, xácnhậnviệcthựchiện Đ ánbảovệmôitrườngchitiết.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN