UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại bệnh viện Mắt, Bệnh viện Trẻ em

và Trung tâm Da liễu

--------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL- UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ số 57/2002/NĐ - CP ngày 03/6/2002 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí, số 24/2006/NĐ-CP này 06/3/2006 về việc sửa đổi một số điểm của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP
Căn cứ Nghị định số 95/NĐ- CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí; các Thông tư Liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - lao động Thương Binh và Xã hội - ban vật giá Chính phủ về chế độ thu và sử dụng một phần viện phí y tế; số 03/2006/TTLT - BYT - BTC - BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động thương binh và xã hội về việc bổ sung thông tư Liên Bộ số 14/TTLB hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí y tế;
Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố số 1186/QĐ-UBND ngày 29/6/2000; số 1452/2006/QĐ- UBND ngày 03/7/2006; số 1622/QĐ - UBND ngày 01/10/2008 về việc Quy định mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế;
Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố số 1937/QĐ- UBND ngày 30/8/2006 về việc xếp hạng II đối với Trung tâm Da liễu; số 1667/QĐ- UBND ngày 09/10/2008 về việc thành lập Bệnh viện Mắt Hải Phòng.
Xét đề nghị của Bệnh viện Mắt Hải Phòng tại công văn số 126/BVN ngày 24/11/2008; Bệnh viện trẻ em tại công văn số 252/BVTE ngày 25/11/2008; Trung tâm Da liễu tại công văn số 101/CV - DL ngày 12/11/2008 về việc xin duyệt bổ sung mức thu một phần viện phí;
Xét Tờ trình số 1381/TTLS - YT-TC ngày 31/12/2008 của Liên Sở y tế - Sở Tài chính về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí cho bệnh viện mắt, Bệnh viện trẻ em và Trung tâm Da Liễu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Trẻ em và Trung tâm Da liễu, cụ thể như sau:

1. Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 03 mức thu phẫu thuật, chụp Công ty Scanner có trong khung giá Thông tư số 03/2006/TTLT -BYT-BTC-BLĐTTB &XH (kèm theo danh mục chi tiết tại phục lục 1).

2. Trung tâm Da liễu: 41 mức thủ thuật, xét nghiệm, khám bệnh cho người nước ngoài có trong khung giá tại các Quyết định số 1452/QĐ- UBND và số 1186/QĐ - UB dành cho bệnh viện hạng I (kèm theodanh mục chi tiết tại phụ lục 1).

3. Bệnh viện mắt Hải Phòng.

- 06 mức thu phẫu thuật, chuẩn đoán hình ảnh, khám bệnh có trong khung giá nhưng chưa có tên cụ thể trong Thông tư số 03/2006/TTLT -BYT-BTC-BLĐTB &XH (kèm theo danh mục chi tiết tại phụ lục 1).

- 08 mức thu phẫu thuật, thủ thuật, chẩn đoán hình ảnh, khám bệnh có trong khung giá Thông tư số 03/2006/TTLT -BYT-BTC-BLĐTB&XH và đã được ban hành cho Bệnh viện hạng I (kèm theo danh mục chi tiết tại phụ lục 2)

Điều 2. - Mức giá thu trên tạm thời áp dụng với các đối tượng người bệnh, kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, cả trong điều trị ngoại trú và nội trú.

- Giao Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Bệnh viện Mắt, Bệnh viện trẻ em và Trung tâm Da liễu thực hiện các khoản thu, chi từ nguồn thu viện phí theo mức giá quy định tại điều 1 và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Y tế, tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố; Giám đốc kho bạc Nhà nước thành phố; Giám đốc bệnh viện mắt, bệnh viện Trẻ em và Trung tâm Da liễu căn cứ Quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Văn Kể