ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/QĐ-UBND

Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤM XE Ô TÔ TẢI HOẠT ĐỘNG TRONG GIỜ CAO ĐIỂM TRÊNTUYẾN ĐƯỜNG TỈNH 7

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giaothông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thôngvận tải tại Công văn số 355/GTVT-ATGT ngày 27 tháng 3 năm 2009,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Cấm xe ô tô tải >3,5 tấn hoạt động trên tuyến đường tỉnh 7 (đoạn Km 0-Km800) trong các khoảng thời gian từ 6h30 đến 7h30, 11h00 đến 13h30, từ 16h30đến 18h00; đồng thời cắm biển báo hạn chế tốc độ tối đa 35km/h ở hai đầu đoạnđường này.

Điều 2. Giaotrách nhiệm Giám đốcSở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chứcthông báo các nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức cắm biển báohạn chế tốc độ để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Giao thông vận tải; Giám đốcCông an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hương Thủy vàcác tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao