ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7109/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4628/TTr-SNV ngày 10 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố (kèm theo Danh mục 707 cơ quan, tổ chức).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

1. Chđạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị tài liệu nộp lưu và tổ chức thực hiện giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định.

2. Phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu theo đề xuất của Trung tâm Lưu trữ lịch sử và thẩm định của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước khi thu thập.

Điều 3. Giao Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp huyện để giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 củay ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 341/QĐ- UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành ph; Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;- Bộ Nội vụ;- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;- Thường trực Thành ủy;- Thường trực HĐND Thành phố;- TTUB: CT, các PCT;
- Ủ
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;- Trung tâm Lưu trữ quốc gia II;- S Nội vụ, Sở Tư pháp;- Chi cục Văn thư - Lưu trữ (3b);- Trung tâm Lưu trữ lịch sử (3b);- VPUB: các PVP;- Các Phòng CV, Trung tâm Công báo;- Lưu: VT, (VX/Nh) T. 750

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thị Thu

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố)

STT

TÊN CƠ QUAN, T CHỨC

GHI CHÚ

I

CÁC QUAN, T CHỨC THÀNH PH

1

Hội đồng nhân dân Thành ph

2

y ban nhân dân Thành phố

3

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP

4

Văn phòng y ban nhân dân Thành phố

5

Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

6

Sở Nội vụ

7

Sở Tư pháp

8

Sở Y tế

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

11

Sở Văn hóa và Thể thao

12

Sở Du lịch

13

Sở Giao thông vận tải

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Sở Xây dựng

16

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

Sở Tài chính

19

Sở Công Thương

20

Sở Khoa học và Công nghệ

21

Sở Thông tin và Truyền thông

22

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23

Thanh tra Thành phố

24

Ban An toàn Giao thông Thành phố

25

Ban Dân tộc Thành phố

26

Ban Chỉ đạo Gim hộ nghèo Tăng hộ khá Thành phố

27

Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp Thành phố

28

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

29

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố

30

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố

31

Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố

32

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố

33

Ban Quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố

34

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố

35

Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố

36

y ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố

37

y ban Phòng chống AIDS Thành phố

38

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố

39

Tòa án nhân dân Thành phố

40

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

41

Công an Thành phố

42

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố

43

Bộ Tư lệnh Thành phố

44

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố

45

Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương

46

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

47

Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải

48

Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải

49

Thanh tra Sở Xây dựng thuộc Sở Xây dựng

50

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

51

Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

52

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

53

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ

54

Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

55

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

56

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

57

Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

58

Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

59

Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

60

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

61

Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

62

Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính

63

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế

64

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế

65

Đài Truyền hình Thành phố

66

Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố

67

Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố

68

Trường Đại học Sài Gòn

69

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

70

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

71

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

72

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

73

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

74

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

75

Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh

76

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

77

Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ

78

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố

79

Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố

80

Bảo hiểm xã hội Thành phố

81

Cục Thi hành án Dân sự Thành phố

82

Bưu điện Thành phố

83

Cục Hải quan Thành phố

84

Cục Thuế Thành phố

85

Kho Bạc nhà nước Thành phố

86

Cục Thống kê Thành phố

87

Sài Gòn Công Thương Ngân hàng

88

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố

89

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

90

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố

91

Sở Ngoại vụ Thành phố

92

Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

93

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

94

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

95

Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

96

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

97

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Mt thành viên

98

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAMCO)

99

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAIGON TOURIST)

100

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

101

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

102

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SATRA)

103

Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

104

Công ty Phát trin Công nghiệp Tân Thuận Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (IPC)

105

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Sài Gòn

106

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố

107

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố

108

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố

109

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố

110

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình cầu phà Thành phố

111

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn

112

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố

113

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố

114

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia

115

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn

116

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt may Gia Định

117

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)

118

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong

119

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi

120

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

121

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Thành phố

122

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

123

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn.

124

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)

125

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố

126

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 27/7

127

Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn

128

Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư (IMEXCO)

129

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Sài Gòn COOP)

130

Liên minh Hợp tác xã Thành phố

131

Hội Chữ thập đỏ Thành phố

132

Hội Y học Thành phố

133

Hội Đông y Thành phố

134

Hội Khuyến học Thành phố

135

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố

136

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố

137

Hội Người Thành phố

138

Hội Người cao tuổi Thành phố

139

Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố

140

Hội Luật gia Thành phố

141

Hội Sinh viên Thành phố

142

Đoàn Luật sư Thành phố

143

Hội Âm nhạc Thành phố

144

Hội Điện ảnh Thành phố

145

Hội Mỹ thuật Thành phố

146

Hội Nhiếp ảnh Thành phố

147

Hội Nhà báo Thành ph

148

Hội Nhà văn Thành phố

149

Hội Sân khấu Thành ph

150

Hội Nghệ sĩ múa Thành phố

151

Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Thành phố

152

Hội Kiến trúc sư Thành phố

153

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố

154

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thành phố

155

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố

II

CÁC CƠ QUAN, T CHỨC QUẬN, HUYỆN

156

Hội đồng nhân dân Quận 1

157

y ban nhân dân Quận 1

158

Phòng Nội vụ Quận 1

159

Phòng Tư pháp Quận 1

160

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1

161

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1

162

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1

163

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

164

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

165

Phòng Y tế Quận 1

166

Thanh tra Quận 1

167

Văn phòng y ban nhân dân Quận 1

168

Phòng Kinh tế Quận 1

169

Phòng Quản lý đô thị Quận 1

170

Tòa án nhân dân Quận 1

171

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1

172

Công an Quận 1

173

Ban Chỉ huy quân sự Quận 1

174

Bảo hiểm xã hội Quận 1

175

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 1

176

Chi cục Thuế Quận 1

177

Kho Bạc nhà nước Quận 1

178

Chi cục Thống kê Quận 1

179

Hội đồng nhân dân Quận 2

180

y ban nhân dân Quận 2

181

Phòng Nội vụ Quận 2

182

Phòng Tư pháp Quận 2

183

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2

184

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 2

185

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 2

186

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 2

187

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2

188

Phòng Y tế Quận 2

189

Thanh tra Quận 2

190

Văn phòng y ban nhân dân Quận 2

191

Phòng Kinh tế Quận 2

192

Phòng Quản lý đô thị Quận 2

193

Tòa án nhân dân Quận 2

194

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 2

195

Công an Quận 2

196

Ban Chỉ huy quân sự Quận 2

197

Bảo hiểm xã hội Quận 2

198

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 2

199

Chi cục Thuế Quận 2

200

Kho Bạc nhà nước Quận 2

201

Chi cục Thống kê Quận 2

202

Hội đồng nhân dân Quận 3

203

y ban nhân dân Quận 3

204

Phòng Nội vụ Quận 3

205

Phòng Tư pháp Quận 3

206

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3

207

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3

208

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 3

209

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 3

210

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

211

Phòng Y tế Quận 3

212

Thanh tra Quận 3

213

Văn phòng y ban nhân dân Quận 3

214

Phòng Kinh tế Quận 3

215

Phòng Quản lý đô thị Quận 3

216

Tòa án nhân dân Quận 3

217

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 3

218

Công an Quận 3

219

Ban Chỉ huy quân sự Quận 3

220

Bảo hiểm xã hội Quận 3

221

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 3

222

Chi cục Thuế Quận 3

223

Kho Bạc nhà nước Quận 3

224

Chi cục Thống kê Quận 3

225

Hội đồng nhân dân Quận 4

226

y ban nhân dân Quận 4

227

Phòng Nội vụ Quận 4

228

Phòng Tư pháp Quận 4

229

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4

230

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4

231

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4

232

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4

233

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

234

Phòng Y tế Quận 4

235

Thanh tra Quận 4

236

Văn phòng y ban nhân dân Quận 4

237

Phòng Kinh tế Quận 4

238

Phòng Quản lý đô thị Quận 4

239

Tòa án nhân dân Quận 4

240

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4

241

Công an Quận 4

242

Ban Chỉ huy quân sự Quận 4

243

Bảo hiểm xã hội Quận 4

244

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 4

245

Chi cục Thuế Quận 4

246

Kho Bạc nhà nước Quận 4

247

Chi cục Thống kê Quận 4

248

Hội đồng nhân dân Quận 5

249

y ban nhân dân Quận 5

250

Phòng Nội vụ Quận 5

251

Phòng Tư pháp Quận 5

252

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5

253

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5

254

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5

255

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5

256

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

257

Phòng Y tế Quận 5

258

Thanh tra Quận 5

259

Văn phòng y ban nhân dân Quận 5

260

Phòng Kinh tế Quận 5

261

Phòng Quản lý đô thị Quận 5

262

Tòa án nhân dân Quận 5

263

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 5

264

Công an Quận 5

265

Ban Chỉ huy quân sự Quận 5

266

Bảo hiểm xã hội Quận 5

267

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 5

268

Chi cục Thuế Quận 5

269

Kho Bạc nhà nước Quận 5

270

Chi cục Thống kê Quận 5

271

Hội đồng nhân dân Quận 6

272

y ban nhân dân Quận 6

273

Phòng Nội vụ Quận 6

274

Phòng Tư pháp Quận 6

275

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 6

276

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 6

277

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 6

278

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 6

279

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

280

Phòng Y tế Quận 6

281

Thanh tra Quận 6

282

Văn phòng y ban nhân dân Quận 6

283

Phòng Kinh tế Quận 6

284

Phòng Quản lý đô thị Quận 6

285

Tòa án nhân dân Quận 6

286

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6

287

Công an Quận 6

288

Ban Chỉ huy quân sự Quận 6

289

Bảo hiểm xã hội Quận 6

290

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 6

291

Chi cục Thuế Quận 6

292

Kho Bạc nhà nước Quận 6

293

Chi cục Thống kê Quận 6

294

Hội đồng nhân dân Quận 7

295

y ban nhân dân Quận 7

296

Phòng Nội vụ Quận 7

297

Phòng Tư pháp Quận 7

298

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7

299

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7

300

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7

301

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 7

302

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

303

Phòng Y tế Quận 7

304

Thanh tra Quận 7

305

Văn phòng y ban nhân dân Quận 7

306

Phòng Kinh tế Quận 7

307

Phòng Quản lý đô thị Quận 7

308

Tòa án nhân dân Quận 7

309

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 7

310

Công an Quận 7

311

Ban Chỉ huy quân sự Quận 7

312

Bảo him xã hội Quận 7

313

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 7

314

Chi cục Thuế Quận 7

315

Kho Bạc nhà nước Quận 7

316

Chi cục Thống kê Quận 7

317

Hội đồng nhân dân Quận 8

318

y ban nhân dân Quận 8

319

Phòng Nội vụ Quận 8

320

Phòng Tư pháp Quận 8

321

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8

322

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

323

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

324

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

325

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

326

Phòng Y tế Quận 8

327

Thanh tra Quận 8

328

Văn phòng y ban nhân dân Quận 8

329

Phòng Kinh tế Quận 8

330

Phòng Quản lý đô thị Quận 8

331

Tòa án nhân dân Quận 8

332

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8

333

Công an Quận 8

334

Ban Chỉ huy quân sự Quận 8

335

Bảo hiểm xã hội Quận 8

336

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 8

337

Chi cục Thuế Quận 8

338

Kho Bạc nhà nước Quận 8

339

Chi cục Thống kê Quận 8

340

Hội đồng nhân dân Quận 9

341

y ban nhân dân Quận 9

342

Phòng Nội vụ Quận 9

343

Phòng Tư pháp Quận 9

344

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9

345

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9

346

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9

347

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

348

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

349

Phòng Y tế Quận 9

350

Thanh tra Quận 9

351

Văn phòng y ban nhân dân Quận 9

352

Phòng Kinh tế Quận 9

353

Phòng Quản lý đô thị Quận 9

354

Tòa án nhân dân Quận 9

355

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 9

356

Công an Quận 9

357

Ban Chỉ huy quân sự Quận 9

358

Bảo hiểm xã hội Quận 9

359

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 9

360

Chi cục Thuế Quận 9

361

Kho Bạc nhà nước Quận 9

362

Chi cục Thống kê Quận 9

363

Hội đồng nhân dân Quận 10

364

y ban nhân dân Quận 10

365

Phòng Nội vụ Quận 10

366

Phòng Tư pháp Quận 10

367

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10

368

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10

369

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10

370

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10

371

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

372

Phòng Y tế Quận 10

373

Thanh tra Quận 10

374

Văn phòng y ban nhân dân Quận 10

375

Phòng Kinh tế Quận 10

376

Phòng Quản lý đô thị Quận 10

377

Tòa án nhân dân Quận 10

378

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 10

379

Công an Quận 10

380

Ban Chỉ huy quân sự Quận 10

381

Bảo hiểm xã hội Quận 10

382

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 10

383

Chi cục Thuế Quận 10

384

Kho Bạc nhà nước Quận 10

385

Chi cục Thống kê Quận 10

386

Hội đồng nhân dân Quận 11

387

y ban nhân dân Quận 11

388

Phòng Nội vụ Quận 11

389

Phòng Tư pháp Quận 11

390

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11

391

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 11

392

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 11

393

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11

394

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

395

Phòng Y tế Quận 11

396

Thanh tra Quận 11

397

Văn phòng y ban nhân dân Quận 11

398

Phòng Kinh tế Quận 11

399

Phòng Quản lý đô thị Quận 11

400

Tòa án nhân dân Quận 11

401

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 11

402

Công an Quận 11

403

Ban Chỉ huy quân sự Quận 11

404

Bảo him xã hội Quận 11

405

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 11

406

Chi cục Thuế Quận 11

407

Kho Bạc nhà nước Quận 11

408

Chi cục Thống kê Quận 11

409

Hội đồng nhân dân Quận 12

410

y ban nhân dân Quận 12

411

Phòng Nội vụ Quận 12

412

Phòng Tư pháp Quận 12

413

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 12

414

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12

415

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 12

416

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 12

417

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12

418

Phòng Y tế Quận 12

419

Thanh tra Quận 12

420

Văn phòng y ban nhân dân Quận 12

421

Phòng Kinh tế Quận 12

422

Phòng Quản lý đô thị Quận 12

423

Tòa án nhân dân Quận 12

424

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12

425

Công an Quận 12

426

Ban Chỉ huy quân sự Quận 12

427

Bảo hiểm xã hội Quận 12

428

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12

429

Chi cục Thuế Quận 12

430

Kho Bạc nhà nước Quận 12

431

Chi cục Thống kê Quận 12

432

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân

433

y ban nhân dân quận Bình Tân

434

Phòng Nội vụ quận Bình Tân

435

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

436

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân

437

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

438

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

439

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

440

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

441

Phòng Y tế quận Bình Tân

442

Thanh tra quận Bình Tân

443

Văn phòng y ban nhân dân quận Bình Tân

444

Phòng Kinh tế quận Bình Tân

445

Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

446

Tòa án nhân dân quận Bình Tân

447

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân

448

Công an quận Bình Tân

449

Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân

450

Bảo hiểm xã hội quận Bình Tân

451

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Tân

452

Chi cục Thuế quận Bình Tân

453

Kho Bạc nhà nước quận Bình Tân

454

Chi cục Thống kê quận Bình Tân

455

Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh

456

y ban nhân dân quận Bình Thạnh

457

Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh

458

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

459

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh

460

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh

461

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh

462

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh

463

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh

464

Phòng Y tế quận Bình Thạnh

465

Thanh tra quận Bình Thạnh

466

Văn phòng y ban nhân dân quận Bình Thạnh

467

Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh

468

Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh

469

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh

470

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh

471

Công an quận Bình Thạnh

472

Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh

473

Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

474

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh

475

Chi cục Thuế quận Bình Thạnh

476

Kho Bạc nhà nước quận Bình Thạnh

477

Chi cục Thống kê quận Bình Thạnh

478

Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp

479

y ban nhân dân quận Gò Vấp

480

Phòng Nội vụ quận Gò Vấp

481

Phòng Tư pháp quận Gò Vấp

482

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp

483

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp

484

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp

485

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Gò Vấp

486

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp

487

Phòng Y tế quận Gò Vấp

488

Thanh tra quận Gò Vấp

489

Văn phòng y ban nhân dân quận Gò Vấp

490

Phòng Kinh tế quận Gò Vấp

491

Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp

492

Tòa án nhân dân quận Gò Vấp

493

Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp

494

Công an quận Gò Vấp

495

Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp

496

Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp

497

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Gò Vấp

498

Chi cục Thuế quận Gò Vấp

499

Kho Bạc nhà nước quận Gò Vấp

500

Chi cục Thống kê quận Gò Vấp

501

Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

502

y ban nhân dân quận Phú Nhuận

503

Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận

504

Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

505

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận

506

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận

507

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận

508

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Phú Nhuận

509

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

510

Phòng Y tế quận Phú Nhuận

511

Thanh tra quận Phú Nhuận

512

Văn phòng y ban nhân dân quận Phú Nhuận

513

Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận

514

Phòng Quản lý đô thị quận Phú Nhuận

515

Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận

516

Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận

517

Công an quận Phú Nhuận

518

Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận

519

Bảo hiểm xã hội quận Phú Nhuận

520

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Phú Nhuận

521

Chi cục Thuế quận Phú Nhuận

522

Kho Bạc nhà nước quận Phú Nhuận

523

Chi cục Thống kê quận Phú Nhuận

524

Hội đồng nhân dân quận Tân Bình

525

y ban nhân dân quận Tân Bình

526

Phòng Nội vụ quận Tân Bình

527

Phòng Tư pháp quận Tân Bình

528

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình

529

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình

530

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình

531

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình

532

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình

533

Phòng Y tế quận Tân Bình

534

Thanh tra quận Tân Bình

535

Văn phòng y ban nhân dân quận Tân Bình

536

Phòng Kinh tế quận Tân Bình

537

Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình

538

Tòa án nhân dân quận Tân Bình

539

Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình

540

Công an quận Tân Bình

541

Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình

542

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

543

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình

544

Chi cục Thuế quận Tân Bình

545

Kho Bạc nhà nước quận Tân Bình

546

Chi cục Thống kê quận Tân Bình

547

Hội đồng nhân dân quận Tân Phú

548

y ban nhân dân quận Tân Phú

549

Phòng Nội vụ quận Tân Phú

550

Phòng Tư pháp quận Tân Phú

551

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú

552

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

553

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Phú

554

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú

555

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

556

Phòng Y tế quận Tân Phú

557

Thanh tra quận Tân Phú

558

Văn phòng y ban nhân dân quận Tân Phú

559

Phòng Kinh tế quận Tân Phú

560

Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú

561

Tòa án nhân dân quận Tân Phú

562

Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

563

Công an quận Tân Phú

564

Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Phú

565

Bảo hiểm xã hội quận Tân Phú

566

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Phú

567

Chi cục Thuế quận Tân Phú

568

Kho Bạc nhà nước quận Tân Phú

569

Chi cục Thống kê quận Tân Phú

570

Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức

571

y ban nhân dân quận Thủ Đức

572

Phòng Nội vụ quận Thủ Đức

573

Phòng Tư pháp quận Thủ Đức

574

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức

575

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức

576

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức

577

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức

578

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

579

Phòng Y tế quận Thủ Đức

580

Thanh tra quận Thủ Đức

581

Văn phòng y ban nhân dân quận Thủ Đức

582

Phòng Kinh tế quận Thủ Đức

583

Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức

584

Tòa án nhân dân quận Thủ Đức

585

Viện Kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức

586

Công an quận Thủ Đức

587

Ban Chỉ huy quân sự quận Thủ Đức

588

Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức

589

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Thủ Đức

590

Chi cục Thuế quận Thủ Đức

591

Kho Bạc nhà nước quận Thủ Đức

592

Chi cục Thống kê quận Thủ Đức

593

Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

594

y ban nhân dân huyện Bình Chánh

595

Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh

596

Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh

597

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh

598

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh

599

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh

600

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Chánh

601

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh

602

Phòng Y tế huyện Bình Chánh

603

Thanh tra huyện Bình Chánh

604

Văn phòng y ban nhân dân huyện Bình Chánh

605

Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh

606

Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

607

Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

608

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh

609

Công an huyện Bình Chánh

610

Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh

611

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

612

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh

613

Chi cục Thuế huyện Bình Chánh

614

Kho Bạc nhà nước huyện Bình Chánh

615

Chi cục Thống kê huyện Bình Chánh

616

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

617

y ban nhân dân huyện Cần Giờ

618

Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ

619

Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ

620

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ

621

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ

622

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ

623

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ

624

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ

625

Phòng Y tế huyện Cần Giờ

626

Thanh tra huyện Cần Giờ

627

Văn phòng y ban nhân dân huyện Cần Giờ

628

Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ

629

Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ

630

Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ

631

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ

632

Công an huyện Cần Giờ

633

Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ

634

Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giờ

635

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Giờ

636

Chi cục Thuế huyện Cần Giờ

637

Kho Bạc nhà nước huyện Cần Giờ

638

Chi cục Thống kê huyện Cần Giờ

639

Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi

640

y ban nhân dân huyện Củ Chi

641

Phòng Nội vụ huyện Củ Chi

642

Phòng Tư pháp huyện Củ Chi

643

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi

644

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi

645

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi

646

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi

647

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi

648

Phòng Y tế huyện Củ Chi

649

Thanh tra huyện Củ Chi

650

Văn phòng y ban nhân dân huyện Củ Chi

651

Phòng Kinh tế huyện Củ Chi

652

Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi

653

Tòa án nhân dân huyện Củ Chi

654

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi

655

Công an huyện Củ Chi

656

Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi

657

Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi

658

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Củ Chi

659

Chi cục Thuế huyện Củ Chi

660

Kho Bạc nhà nước huyện Củ Chi

661

Chi cục Thống kê huyện Củ Chi

662

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

663

y ban nhân dân huyện Hóc Môn

664

Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn

665

Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

666

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn

667

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn

668

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn

669

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hóc Môn

670

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn

671

Phòng Y tế huyện Hóc Môn

672

Thanh tra huyện Hóc Môn

673

Văn phòng y ban nhân dân huyện Hóc Môn

674

Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn

675

Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn

676

Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn

677

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn

678

Công an huyện Hóc Môn

679

Ban Chỉ huy quân sự huyện Hóc Môn

680

Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn

681

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hóc Môn

682

Chi cục Thuế huyện Hóc Môn

683

Kho Bạc nhà nước huyện Hóc Môn

684

Chi cục Thống kê huyện Hóc Môn

685

Hội đng nhân dân huyện Nhà Bè

686

y ban nhân dân huyện Nhà Bè

687

Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè

688

Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè

689

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè

690

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

691

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè

692

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhà Bè

693

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè

694

Phòng Y tế huyện Nhà Bè

695

Thanh tra huyện Nhà Bè

696

Văn phòng y ban nhân dân huyện Nhà Bè

697

Phòng Kinh tế huyện Nhà Bè

698

Phòng Quản lý đô thị huyện Nhà Bè

699

Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè

700

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè

701

Công an huyện Nhà Bè

702

Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhà Bè

703

Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè

704

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nhà Bè

705

Chi cục Thuế huyện Nhà Bè

706

Kho Bạc nhà nước huyện Nhà Bè

707

Chi cục Thng kê huyện Nhà Bè

Danh mục này có tổng s 707 cơ quan, t chức.