BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/QĐ-TCMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH BỘ TRỌNG SỐ TRONG CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI LƯU VỰCSÔNG CẦU VÀ LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Tổng cục Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Vụ trưởngVụ Chính sách và Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này trong Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượngnước (WQI) đối với lưu vực sông (LVS) Cầu và LVS Nhuệ Đáy.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực sau khi ban hành văn bản.

Điều 3. Giám đốcTrung tâm Quan trắc môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môitrường, các Trạm quan trắc Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường;
- Sở TN&MT các tỉnh thuộc LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy;
- Lưu: VT, PC, QTMT.LH.20

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

BỘ TRỌNG SỐ

TRONGCÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) ĐỐI VỚI LƯU VỰC SÔNG (LVS) CẦUVÀ LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY
(Banhành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TCMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định bộ trọng số của các thông sốtrong công thức tính toán giá trị WQI cuối cùng đối với việc đánh giá chất lượngnước của LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy.

Công thức tính toán giá trị WQI được quy định theoQuyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Môi trường vềviệc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với việc tính toán giá trịWQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểunhư sau:

1. Chỉ số chất lượng nước (WQI) là một chỉ số tổ hợp đượctính toán từ các thông số chất lượng nước xác định thông qua một công thức toánhọc. WQI dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và được biểu diễn qua mộtthang điểm.

2. WQI thông số (SI – subindex) là giá trị tính toán WQI chomỗi thông số

3. Trọng số: Trọng số thể hiện mức độ quan trọngcủa các thông số (hoặc nhóm thông số) chất lượng nước, thông số nào có mức độquan trọng càng cao thì giá trị trọng số càng lớn./

Phần II

BỘ TRỌNG SỐ TRONGCÔNG THỨC TÍNH TOÁN WQI ĐỐI VỚI LVS CẦU VÀ LVS NHUỆ ĐÁY

1. Bộ trọng số trong công thứctính toán WQI đối với LVS Cầu

1.1. Bảng trọng số đối với LVS Cầu

Bảng trọng số của từng thông số và nhóm thông số trongcông thức tính toán WQI đối với LVS Cầu như sau:

Tên nhóm thông số

Tên thông số

Trọng số của nhóm thông số

Trọng số của thông số

Nhóm 1

TSS

0.30

0.17

Độ đục

0.13

Nhóm 2

DO

0.60

0.17

COD

0.12

BOD

0.12

N-NH4+

0.10

P-PO43-

0.09

Nhóm 3

Coliform

0.10

0.10

1.2 Hướng dẫn tính toán WQI có sử dụng trọng số

Công thức WQI có trọng số như sau:

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Trong đó:

WQI: Chỉ số chất lượng nước cuối cùng

SIpH : chỉ số WQI phụ của thông số pH

q1: Chỉ số phụ của nhóm thông số chất lơ lửng(nhóm 1)

q2: Chỉ số phụ của nhóm thông số hữu cơ và phú dưỡng(nhóm 2)

q3: Chỉ số phụ của nhóm thông số vi sinh (nhóm 3)

Công thức tính toán chỉ số cho từng nhóm thông số

Các chỉ số q1, q2, q3 đượctính toán như sau:

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Trong đó:

SI: Chỉ số phụ (subindex); ví dụ SITur: chỉ số phụcủa thông số độ đục.

2. Bộ trọng số trong công thức tínhtoán WQI đối với LVS Nhuệ Đáy

2.1. Bảng trọng số đối với LVS Nhuệ Đáy

Bảng trọng số của từng thông số và nhóm thông số trong côngthức tính toán WQI đối với LVS Nhuệ Đáy như sau:

Tên nhóm thông số

Tên thông số

Trọng số của nhóm thông số

Trọng số của thông số

Nhóm 1

TSS

0.20

0.12

Độ đục

0.08

Nhóm 2

DO

0.65

0.20

COD

0.13

BOD

0.12

N-NH4+

0.10

P-PO43-

0.10

Nhóm 3

Coliform

0.15

0.15

2.2. Hướng dẫn tính toán WQI có sử dụng trọng số

Bảng trọng số của các thông số sẽ được sử dụng trong công thứctính toán WQI cuối cùng. Công thức WQI có trọng số như sau:

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Trong đó:

WQI: Chỉ số chất lượng nước cuối cùng

SIpH : chỉ số WQI phụ của thông số pH

q1: Chỉ số phụ của nhóm thông số chất lơ lửng(nhóm 1)

q2: Chỉ số phụ của nhóm thông số hữu cơ và phú dưỡng(nhóm 2)

q3: Chỉ số phụ của nhóm thông số vi sinh (nhóm 3)

Công thức tính toán chỉ số cho từng nhóm thông số

Các chỉ số q1, q2, q3 đượctính toán như sau:

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

Trong đó: SI là chỉ số phụ (subindex)

Phần IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29tháng 5 năm 2015.

2. Trung tâm Quan trắc môi trường chịu trách nhiệm hỗtrợ, hướng dẫn việc triển khai Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghịcác cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Tổng cục Môi trường đểnghiên cứu sửa đổi, bổ sung.