ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ CHO THÂN NHÂN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên,xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2005 của Liên bộQuốcphòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, BộQuốcphòng về việc hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TTLT /BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của BộQuốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các đối tượng hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Nghị định số 150/2006/NĐ-CP Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện, lập kế hoạch phân bổ kinh phí trợ cấp mai táng phí của các đối tượng trên cho các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời hướng dẫn thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP đ/c Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung