BỘ XÂY DỰNG
-----------------------
Số: 713/QĐ- BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thị xã Bắc Kạn
là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn.
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ -CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ -CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày17 tháng 5 năm 2012 về việc thẩm định và quyết định công nhận thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là đô thị loại III;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều1. Công nhận thị xã Bắc Kạnlà đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bắc Kạn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; Kế hoạch & Đầu tư;
Tài chính;Quốc phòng; Công thương; Tài nguyên & Môi trường; Giao thông vận tải; Văn hóa-Thể thao & Du lịch;
- Các Sở: XD; NV tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VP, Cục PTĐT (3).
BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Trịnh Đình Dũng