ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình s 3670/TTr-STC-GCS ngày 17/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đt trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K4
, K

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng của Hội đồng thẩm định giá đất

Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, có chức năng thẩm định giá đất cụ thể và các nhiệm vụ, công việc khác theo chđạo của Chủ tch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật về đt đai.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định giá đt

1. Hội đồng thẩm định giá đất có nhiệm vụ thẩm định giá đất cụ thể theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh v/v thành lập Hội đng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tiến hành họp Hội đồng hoặc tổ chức lấy ý kiến để thẩm định dự thảo phương án giá đất theo các nội dung sau:

- Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc xác định giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai trong xây dựng phương án giá đất;

- Thẩm định việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong xây dựng phương án giá đất;

- Thẩm định tính trung thực, khách quan của các thông tin, số liệu về thửa đất giá đất thị trường đưa vào tính toán trong xây dựng phương án giá đất.

3. Hội đồng thẩm định giá đất có tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng thành lập.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất

1. Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đng và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công. Các thành viên Hội đồng thm định giá đất phải chịu trách nhiệm chung về kết quả thẩm định của Hội đồng.

2. Hội đồng thẩm định giá đất làm việc theo nguyên tắc tập thể. Phiên họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng tham dự. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp thẩm định hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng điều hành phiên họp theo quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Hội đồng thẩm định giá đất kết luận theo ý kiến đa số đã được biểu quyếtvà thông qua của thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng hoặc Thường trực Hội đồng (trường hợp Thường trực Hội đồng điều hành phiên hợp) là ý kiến quyết định. Thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất có quyền bảo lưu ý kiến của mình nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định; ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản họp thẩm định phương án giá đất.

4. Đối với trưng hợp thẩm định giá đất cụ thể các dự án có giá trtính theo giá đất công bố của tỉnh từ 200 tỷ đồng tr lên (do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định) thì Chủ tịch Hội đồng chủ trì, tổ chức họp Hội đồng thẩm định giá đt. Đối với các trường hợp thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bi thường, giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cácdự án có giá trị tính theo giá đt công bố của tỉnh dưới 200 tỷ đồng (do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định) thì Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Thường trực Hội đng (Sở Tài chính) chủ trì, tchức họp Hội đồng thm định giá đt.

5. Đối với trường hợp thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bi thường GPMB trong điều kiện không thể tổ chức họp Hội đồng thẩm định giá đt thì Thường trực Hội đồng (Sở Tài chính) có văn bản lấy ý kiến thm định nhanh của các thành viên Hội đồng và báo cáo Chủ tịch Hội đng.

6. Trường hợp thành viên Hội đồng đi công tác, học tập hoặc vì lý do khác không thể thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng từ 03 tháng trở lên hoặc có thay đi về nhân sự, thì cơ quan chủ quản phải có văn bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng và cử thành viên khác thay thế.

7. Về trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá đất: sau khi có Biên bản thẩm định của Hội đồng, giao Thường trực Hội đồng (Sở Tài chính) hoàn thiện dự thảo phương án giá đất trình UBND tỉnh quyết định, phê duyệt theo như chỉ đo của Bộ Tài chính tại Công văn s 15286/BTC-QLCS ngày 23/10/2014.

Điều 4. Quyền hạn của Hội đồng thẩm định giá đất

1. Hội đồng thẩm định giá đất có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tỉnh cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan phục vụ công tác thm định giá.

2. Hội đồng thẩm định giá đất có thể mời các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia tham gia thẩm định giá đất.

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất sử dụng con dấu của Sở Tài chính.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội đồng, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết những công việc thuộc thẩm quyn được giao;

- Chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Hội đồng; phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

2. Thường trực Hội đồng (Sở Tài chính):

- Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyn.

- Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quy định tại Khoản 4 Điều 3.

- Tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn bản thẩm định để báo cáo Hội đồng, lập và thông qua biên bản họp Hội đồng.

- Lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định phương án giá đất.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều hành trực tiếp hoạt động của Tổ giúp việc Hội đồng;

- Theo dõi khối lượng công việc và tiến độ giải quyết hồ sơ đến Hội đồng;

- Bố trí lịch hộp, địa điểm họp và kinh phí hoạt động của Hội đồng; chuẩn bị tài liệu họp và chuyển cho các thành viên Hội đng trước khi họp (1 bui hoặc trước 3 giờ nếu họp đột xuất).

3. Các thành viên của Hội đồng:

3.1. Trách nhiệm chung:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, tham gia thảo luận, góp ý về các vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng; có ý kiến v phương án giá đt cụ thtại cuộc họp Hội đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

3.2. Trách nhiệm cụ thể:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường (Thành viên Hội đồng):

Kiểm tra về hồ sơ nguồn gốc, pháp lý đất; số liệu diện tích đất, bản vẽ hiện trạng vị trí đất và những vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Sở Xây dựng (Thành viên Hội đồng):

Kiểm tra bản vẽ hiện trạng nhà, vật kiến trúc trên đất, số liệu diện tích nhà, vật kiến trúc trên đất (nếu có); kiểm tra các thông số tính toán liên quan đến suất đầu tư xây dựng công trình, việc áp dụng đơn giá xây dựng đxác định giá trị của công trình trên đt; có ý kiến v các vn đ liên quan đến pháp lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và những vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

c) Sở Tư pháp (Thành viên Hội đồng):

Kiểm tra tính pháp lý nội dung dự thảo các văn bản của Hội đồng và có ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật.

d) Cục Thuế tỉnh (Thành viên Hội đồng):

Tham gia ý kiến về nghĩa vụ thuế, tính phù hợp của các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế trong phương án giá.

e) Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố (Thành viên Hội đồng):

Cung cấp các thông tin về hiện trạng khu đất thẩm định giá, có ý kiến về phương án giá đất cụ thể và so sánh với mặt bng giá đt đã thực hiện trên địa bàn quản lý.

Điều 6. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Hội đồng

- Thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp Hội đồng thẩm định giá đất kiểm tra, thẩm định phương án giá đất cụ thvà chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra dự thảo trình Hội đồng thm định.

- Thành viên Tổ giúp việc có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng và ý kiến thảo luận; tham dự đầy đủ các buổi họp Hội đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng phân công.

Điều 7. Quy trình thực hiện thẩm định giá đất

1. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ thẩm định phương án giá đất đến Thường trực Hội đng (Sở Tài chính). Hồ sơ thẩm định phương án giá đất bao gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất;

- Dự thảo Tờ trình về phương án giá đất;

- Dự thảo phương án giá đất;

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thuyết minh kết quả thẩm định giá (trong trường hợp thuê tổ chức tư vn xác định giá);

- Các hồ sơ tài liệu có liên quan đến khu đt (thửa đất) cần định giá.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định giá theo khoản 1 Điều này, Thường trực Hội đồng (Sở Tài chính) giao Tổ giúp việc nghiên cứu, kiểm tra và đ xut Thường trực Hội đồng như sau:

a) Trường hợp hồ sơ thẩm định phương án giá đất chưa đầy đủ hoặc chưa đảm bo tính pháp lý theo quy định, trong thi hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hsơ, Tổ giúp việc dự thảo văn bản trình Thường trực Hi đồng hoàn trả Dự thảo phương án giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Trường hợp hồ sơ thẩm định phương án giá đất đã đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý theo quy định thì trong thi hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Tgiúp việc dự tho thẩm tra phương án giá đất báo cáo Thường trực Hội đồng để bố trí lịch họp Hội đồng (trong trường hợp được ủy quyền) hoặc xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng thông qua để bố trí lịch họp Hội đồng.

c) Sau khi họp Hội đồng, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày họp Tổ giúp việc hoàn chỉnh văn bản thẩm định và Biên bản họp Hội đồng theo Kết luận của Hội đồng theo một trong hai hướng như sau:

- Trường hợp Hội đồng thống nhất thông qua phương án giá đất, Thường trực Hội đồng hoàn thiện dự thảo phương án giá đt trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Trường hợp Hội đồng không thông qua phương án giá đất thì Thường trực Hội đồng ký văn bản phúc đáp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đhoàn thiện theo kết luận của Hội đng.

d) Trường hợp thẩm định hệ số điều chỉnh giá đt đ tính bi thường theo như quy định tại khoản 5 Điu 3 Quy chế này thì Thường trực Hội đồng (Sở Tài chính) có văn bản lấy ý kiến thẩm định gửi các thành viên Hội đng. Sau khi có ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản thẩm định báo cáo Thường trực Hội đồng và xử lý như quy định tại đim c khoản 2 Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất

- Kinh phí để tổ chức thẩm định phương án giá đất cụ thể được bố trí từ ngân sách tỉnh;

- Hàng năm, Sở Tài chính lập dự toán kinh phí tổ chức thẩm định giá đất trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán khoản chi phí này theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Nội dung chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất gồm:

- Chi in ấn, photo tài liệu và văn phòng phẩm;

- Chi xăng xe, thuê xe đi khảo sát thực địa;

- Chi bồi dưỡng hội họp, chi phụ cấp kiêm nhiệm cho Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc;

- Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thẩm định giá đất cụ thể.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Hội đồng thẩm định giá đất, Tổ giúp việc Hội đồng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Giao Sở Tài chính (Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếucó phát sinh vướng mắc xét thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy chế, Thường trực Hội đồng lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định./.