ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG; UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịchUBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tại tờ trình số 9300/TTr-SXD ngày 14/11/2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 1693/STP-KSTTHC ngày 01/7/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính,

>> Xem thêm:  Các trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất ? Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 12 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; 11 thủ tục hành chính ban hành mới, 03 thủ tục hành chính sửa đổi, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 06 thủ tục hành chính ban hành mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (có phụ lục kèm theo).
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định có liên quan tại các Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 22/4/2011, số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 củaUBND thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP;
- Cổng giao tiếp Điện tử Hà Nội;
- VPUBTP: CVP, PCV.P N.V.Hoạt, XD, TH, NC;
- Lưu: VT, NCĐà
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

>> Xem thêm:  Miễn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất với thân nhân liệt sĩ ? Chuyển mục đích sử dụng đất có phải xin phép hay không ?