QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra

 Tổ chức-Cán bộ Nhà nước thành phố Hải Phòng năm 1999"

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 52/1999/QĐ-TCCP-TTPC ngày 31/3/1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc "ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra Tổ chức cán bộ Nhà nước năm 1999;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản "kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra Tổ chức-Cán bộ Nhà nước, thành phố Hải Phòng năm 1999".

Điều 2. Các ông: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm thực hiện kế hoạch công tác thanh tra Tổ chức -Cán bộ Nhà nước của Thành phố năm 1999./.