ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH DÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁTTRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết địnhsố 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án“Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết địnhsố 2120/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập BanĐiều hành Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đếnnăm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảotồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địabàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì,phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát triển khai thựchiện.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, BanĐiều hành Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đếnnăm 2020” trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnhliên quan, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, TâySơn và Phù Cát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHLê Hữu Lộc
KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘCTHIỂU SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:715/QĐ-UBND ngày 29 /12/2011 của UBND tỉnh Bình Định)

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tỉnh Bình Định có 3 huyện miền núi: An Lão, VĩnhThạnh và Vân Canh. Ngoài ra huyện Tây Sơn có 3 xã miền núi có đồng bào dân tộcthiểu số, huyện Hoài Ân có 3 xã miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số, Phù Cátcó 1 xã miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 33 xã miền núi lànơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số (An Lão: 10, Vĩnh Thạnh: 9, VânCanh: 7, Hoài Ân: 3, Tây Sơn: 3 và Phù Cát: 1).

Miền núi Bình Định chiếm gần 2/3 diện tích đấtliền toàn tỉnh, có 31 dân tộc thiểu số đang sinh sống với hơn 32 ngàn dân làđồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 2% dân số toàn tỉnh; có 3 dân tộc thiểu sốsinh sống lâu đời: Chăm H’roi, Bana K’riêm, H’rê. Các dân tộc thiểu số ở BìnhĐịnh trong quá trình tồn tại và phát triển đã sáng tạo ra những giá trị văn hóaphù hợp với môi trường địa lý, mang đậm bản sắc tộc người. Kinh tế - xã hộimiền núi tỉnh Bình Định nhiều năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Hoạtđộng văn hóa miền núi góp phần không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xãhội miền núi. Công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số thời gianqua được các cấp, ngành quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện đạt được nhữngkết quả đáng ghi nhận. Nhiều lễ hội dân gian được khơi dậy, phát huy nét đẹptruyền thống của các dân tộc thiểu số. Các loại hình nghệ thuật dân gian, hoạtđộng văn hóa đã được phát huy trong dịp hội diễn, liên hoan, ngày hội. Một sốthiết chế văn hóa truyền thống ở vùng miền núi được quy hoạch, xây dựng, đưavào khai thác sử dụng, đáp ứng một phần về nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóacủa nhân dân.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, trước sự bùng nổthông tin, giao lưu văn hóa và hội nhập hiện nay, vấn đề bảo tồn, phát huy vănhóa các dân tộc miền núi vẫn còn nhiều bất cập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa;các tập tục lạc hậu vẫn còn gây tác hại đến đời sống văn hóa của đồng bào; mộtsố nét văn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số chưa được gìn giữ và phát huy đúngmực và có nguy cơ mai một trong quá trình phát triển. Nhìn chung, khoảng cáchđời sống vật chất, tinh thần của đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số với vùngđồng bằng, đô thị còn chênh lệch xa; cần ưu tiên đầu tư, phát triển cho vùngsâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ bị mai một bản sắc vănhóa, cần quan tâm các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số trọng điểm: An Lão,Vĩnh Thạnh, Vân Canh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Huy động sức mạnhcủa toàn xã hội nhằm vào phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần đểvăn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là độnglực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

- Bảo tồn, phát huybản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thựctế, đặc biệt chú trọng địa bàn có các dân tộc thiểu số có nguy cơ biến dạng vănhóa ở mức cao (các dân tộc rất ít người không có điều kiện tự bảo vệ văn hóacủa mình, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tại những khu vựctái định cư). Phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong phát triển văn hóa truyềnthống của các dân tộc.

- Tôn vinh các giá trịvăn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; khích lệ sáng tạo cácgiá trị văn hóa mới; góp phần giảm sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ vănhóa giữa các vùng, các dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn vàphát triển văn hóa các dân tộc.

- Tăng cường đầu tưcủa Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lựccho bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàntỉnh, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, đặc biệtlà tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Mục tiêu cụ thể

Kế hoạch được triểnkhai theo 2 giai đoạn

a. Giai đoạn 1(2011 - 2015)

- Hoàn thành việcthống kê về giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở từng địa phương về văn hóagia đình, văn hóa làng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Cơ bản đưa các dântộc thiểu số rất ít người ra khỏi tình trạng giá trị văn hóa có nguy cơ bị maimột cần bảo vệ khẩn cấp và bước đầu phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu củacác dân tộc.

- 50 - 60% làng (làng,thôn) của đồng bào các dân tộc thiểu số có nhà văn hóa (nhà rông hoặc nhà vănhóa, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng) tự chủ chương trình hoạt động do chủ thểvăn hóa tự thực hiện.

- Định hình và triểnkhai xây dựng đời sống văn hóa tại các khu tái định cư của đồng bào các dân tộcthiểu số.

- 50 - 60% cán bộ làmcông tác văn hóa tại vùng có đồng bào các dân tộc thiểu số là người của dân tộcmình (hoặc của dân tộc anh em có thời gian sinh sống lâu trên địa bàn, hiểubiết sâu về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa) đãđược bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn của ngành.

- Mỗi huyện có đồngbào dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển ít nhất 1 nghề truyền thống; cáchoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian được định hướng phát huy; xây dựng môhình làng văn hóa - du lịch đặc trưng góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triểnkinh tế - xã hội.

- 100% các dân tộcthiểu số hiện có trên địa bàn tỉnh được kiểm kê tài sản văn hóa của dân tộcmình; hoàn thành bộ chỉ số phát triển văn hóa dân tộc đến năm 2020.

b. Giai đoạn 2 (2016- 2020)

- Đẩy mạnh việc khaithác, phát huy tác dụng các di sản văn hóa trong xây dựng và phát triển văn hóacác dân tộc thiểu số.

- 70 - 85% số làng cónhà văn hóa tự chủ chương trình hoạt động do chủ thể văn hóa tự thực hiện.

- 70 - 90% cán bộ làmcông tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số là người của dân tộc mình hoặc của dântộc anh em sống trong địa bàn đã qua bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn của ngành.

- Mỗi huyện có đồngbào dân tộc thiểu số được hỗ trợ, phát triển ít nhất hai nghề truyền thống, dânca, dân vũ hoặc hoạt động du lịch đặc trưng góp phần phát triển kinh tế - xãhội.

- Các giá trị văn hóađặc trưng của các dân tộc được bảo tồn và phát huy.

- Cơ bản hoàn thànhviệc bảo tồn khẩn cấp và phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộcthiểu số.

III. NỘI DUNG

1. Khảo sát, thốngkê, đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa truyền thống

Tổ chức điều tra, khảosát, thống kê và đánh giá thực tế, đầy đủ hơn các giá trị văn hóa truyền thốngcủa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Báo cáo chi tiết thực trạng vànhững giá trị văn hóa có nguy cơ mai một cần ưu tiên bảo tồn và phát huy.

- Cơ quan chủ trì:UBND các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cơ quan phối hợp: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện:Năm 2011 - 2012.

2. Triển khai Dự ánXây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020; tổngkiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: SởKế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh,UBND các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát.

- Thời gian thực hiện:2012 - 2015.

3. Triển khai Dự ánBảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa cácdân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp:Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện: An Lão, VĩnhThạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát.

 - Thời gian thựchiện: 2011 - 2020.

 4. Triển khai Dựán Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóacơ sở vùng dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: SởGiáo dục - Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nộivụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh,Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát.

- Thời gian thực hiện:2012 - 2020.

5. Triển khai Dự ánGắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học vàCông nghệ, UBND các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, PhùCát.

- Thời gian thực hiện:2011 - 2020.

6. Triển khai Dự ánGiới thiệu quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và các di sản văn hóa tiêubiểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộcvào trường học

- Cơ quan chủ trì: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: SởGiáo dục - Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, UBNDcác huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát.

- Thời gian thực hiện:2012 - 2020.

7. Triển khai Dự ánChương trình hoạt động, lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấphuyện, tỉnh, liên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

- Cơ quan chủ trì: SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện nơi diễn ra các hoạt động, lễ hội,biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

- Cơ quan phối hợp:Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Côngan tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo BìnhĐịnh, UBND các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát.

- Thời gian thực hiện:2011 - 2020.

IV. NGUỒN VỐN THỰCHIỆN

1. Tổng kinh phí dựkiến: 24 tỷ đồng

- Giai đoạn 1 (2011 -2015): 16,3 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 (2016 -2020): 7,7 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn

- Nguồn ngân sách nhànước (Trung ương, tỉnh, huyện)

- Nguồn vốn lồng ghépvới các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép với Chương trìnhmục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Nguồn vốn huy độngxã hội hóa, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

- Nguồn vốn do nhândân đóng góp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Điều hành thựchiện

Giao Ban Điều hành Đềán “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”trên địa bàn tỉnh Bình Định phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quantriển khai Kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ và phối hợpcác thành viên liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dungKế hoạch này.

2. Phân công tráchnhiệm

a. Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch

- Chủ trì triển khaicác dự án thành phần của Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểusố Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đểtriển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạchhàng năm, 5 năm, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để cân đốibố trí vốn ngân sách thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo, giám sát, kiểmtra, thanh tra, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khaithực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện các dự án thành phần hàng năm,báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì, phối hợpvới Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, địaphương liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Công tác giúp việc cho BanĐiều hành Đề án.

b. Sở Kế hoạch vàĐầu tư

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị, địaphương liên quan cân đối nguồn vốn, lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hộiđể thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch trong việc chỉ đạo, thanh tra, giám sát thực hiện Kếhoạch.

- Chỉ đạo và phối hợpthực hiện Dự án Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đếnnăm 2020; tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số.

c. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: AnLão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát trong việc bố trí ngânsách thực hiện hàng năm, đảm bảo theo Kế hoạch, mục tiêu và tiến độ các dự ánthành phần của Đề án đề ra.

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí triển khai thựchiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan bố trí kinh phíphục vụ hoạt động của Ban Điều hành Đề án, xây dựng chế độ phụ cấp kiêm nhiệmđối với thành viên Ban Điều hành Đề án và Tổ Công tác giúp việc.

d. Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện liênquan triển khai những vấn đề thuộc những nội dung đã được phân công trong Kếhoạch.

đ. Sở Thông tin vàTruyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

- Sở Thông tin vàTruyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tổchức tuyền truyền về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Namtrên địa bàn tỉnh, xuất bản các tài liệu tuyên truyền, mở chuyên mục trên mộtsố bản tin; xây dựng modul và tổng hợp thông tin về bảo tồn, phát triển văn hóacác dân tộc thiểu số trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

- Báo Bình Định, ĐàiPhát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng các chương trình, chuyên trang,chuyên mục giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ, tạo sự hiểu biết của xã hội về bảotồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

e. Các sở: Nội vụ,Giáo dục - Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa họcvà Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; BộChỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, tổ chức và hội nghề nghiệp cóliên quan

Phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực và theo dõilĩnh vực chuyên môn; xây dựng kế hoạch thống nhất và lồng ghép các nguồn lực,các chương trình, dự án, các phong trào, cuộc vận động nhằm triển khai các nộidung, chính sách liên quan để thực hiện đúng, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra củaKế hoạch

g. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Theo chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của mình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên,hội viên các cấp và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát triển văn hóacác dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn; phối hợp với các ngành, các cấpchính quyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nộidung của Kế hoạch đã đề ra.

h. UBND các huyệnAn Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát

- Tổ chức thực hiệncác dự án thành phần trên địa bàn quản lý; các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, AnLão thành lập ban điều hành cấp huyện để triển khai Kế hoạch trên địa bàn dođại diện lãnh đạo UBND huyện làm trưởng ban, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa vàThông tin làm phó trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc làmphó trưởng ban và đại diện một số phòng, ban có liên quan làm thành viên.

- Chịu trách nhiệm chỉđạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện theođúng nội dung của các dự án thành phần khi được triển khai và các quy định hiệnhành của pháp luật.

- Chỉ đạo các phòng,ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc địa bàn triển khai Kế hoạch theotrách nhiệm được giao.

- Định kỳ 6 tháng,hàng năm tổng hợp báo cáo cơ quan thường trực Ban Điều hành Đề án của Thủ tướngChính phủ trên địa bàn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp kếtquả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quyđịnh./.