THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 716/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Tờ trình số 535/TTr-BNN-TCCB ngày 07 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 604/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

02. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

03. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

04. Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

05. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giám định cà phê và hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

06. Công ty Cổ phần Cảng rau quả thuộc Tổng Công ty Rau quả, Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

07. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang, Tổng Công ty Lương thực miền Nam;

08. Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safaco, Tổng Công ty Lương thực miền Nam;

09. Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi thuộc Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

10. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.