ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN BAN QUẢN LÝ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
VỀ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG QUẢN LÝ
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013;

>> Xem thêm:  Phương thức thanh toán việc mua đất ? Thủ tục mua bán đất đai thực hiện như thế nào ?

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2766/TTr-SNV ngày 26 tháng 11 năm 2013 về việc chuyển Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về trực thuộc Sở Xây dựng quản lý,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về trực thuộc Sở Xây dựng quản lý, điều hành, theo nguyên tắc chuyển giao nguyên hiện trạng, bao gồm:
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ của Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội đang quản lý và sử dụng;
2. Toàn bộ biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng hiện có của Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội;
3. Các vấn đề về tài chính hiện tại, bao gồm: Công nợ (nếu có) và những vấn đề phát sinh khác của Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội.
Điều 2. UBND Thành phố giao:
1. Giám đốc Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội có trách nhiệm, tiến hành thanh quyết toán tài chính, thống kê, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, lập danh sách trích ngang công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu có liên quan của đơn vị để chuyển giao về đơn vị mới;
2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan của đơn vị, làm rõ các khoản nợ (nếu có) trước khi chuyển giao về Sở Xây dựng quản lý;

>> Xem thêm:  Rủi ro pháp lý của việc nhờ người đứng tên mua đất ? Nhờ mua đất có đòi lại được không ?

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý và điều hành Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội theo đúng quy định của Nhà nước; ổn định tổ chức, bảo đảm các mặt hoạt động thường xuyên của đơn vị;
4. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chuyển giao Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội về Sở Xây dựng quản lý bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Giám đốc Ban quản lý Chỉnh trang đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT. UBND Thành phố;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- PCVP UBND TP N. V. Thịnh;
- QHXDGT, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

>> Xem thêm:  Mua đất bán đấu giá làm sao để tiến hành thủ tục sang tên được ? Cách hủy hợp đồng mua bán đất ?