ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức bộ máy của Truờng Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Quyết định số 4017/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Lào Cai thành trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay han hanh kèm theo Quyết định này bản "Quy định sề vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai".

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ thuyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh