THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 719/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯNGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2012)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức cácngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và cáchình thức khen thưởng cao;

Căn cứ Thông báo số 70-TB/TWngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 100năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chứccấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912- 09/7/2012);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 nămNgày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố TổngBí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các thành viênBan Tổ chức cấp quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KTTH, Cục QT;
- Lưu: VT, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ(09/7/1912 - 09/7/2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ)

Thực hiện Thông báo số 70-TB/TWngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 100năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012) lập Kếhoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khẳng định công lao và tôn vinhnhững đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - người con quê hươngBắc Ninh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm,giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng củađồng chí Nguyễn Văn Cừ; góp phần giáo dục các thế hệ tấm gương của đồng chíNguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, hy sinhoanh liệt, nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng, chí công vô tư.

3. Là dịp đẩy mạnh hoạt động tự phêbình và phê bình trong toàn Đảng, theo tinh thần tác phẩm “Tự chỉ trích” củađồng chí Nguyễn Văn Cừ; gắn với việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ ChíMinh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp báchtrong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

4. Các hoạt động kỷ niệm được tổchức trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; cổ vũ các phongtrào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn,thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.

II. LỄ KỶ NIỆM

1. Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấphành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh.

2. Tổ chức Lễ dâng hương tại Khulưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh BắcNinh, từ 07h00 ngày 08 tháng 7 năm 2012.

Thành phần: Các đồng chí lãnh đạoĐảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm (số lượng hạn chế).

3. Lễ kỷ niệm tổ chức tại Trung tâmVăn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, từ 09h00 đến 10h30 ngày 08tháng 7 năm 2012.

- 09h00: Chương trình nghệ thuậtchào mừng (30 phút) tại Lễ kỷ niệm;

- 09h30: Chào cờ (toàn thể các đạibiểu cùng hát Quốc ca trên nền nhạc kèn của đội quân nhạc).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đạibiểu: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên Ban Tổ chức;

- Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhànước;

Kết thúc diễn văn, quân nhạc cửnhạc nền.

- Phát biểu của đại diện lãnh đạotỉnh Bắc Ninh;

Kết thúc bài phát biểu, quân nhạccử nhạc nền.

- Phát biểu của đại diện thế hệ trẻcả nước (lựa chọn đại biểu xuất sắc của tỉnh Bắc Ninh);

Kết thúc bài phát biểu, quân nhạccử nhạc nền.

- Lời bế mạc và cảm ơn: Thứ trưởngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên Ban Tổ chức.

Quân nhạc cử nhạc nền.

Kết thúc lúc 10h30 ngày 08 tháng 7năm 2012.

4. Thành phần khách mời dự Lễ kỷniệm (số lượng khoảng 1.200 người)

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhànước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên là Ủy viên BộChính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịchQuốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; đại biểu đại diện cán bộ lãothành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Namanh hùng tỉnh Bắc Ninh;

- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy,Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ;

- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ,ngành ở Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo, nguyên lãnhđạo các cơ quan Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo một số địaphương có liên quan;

- Đại diện các Sở, Ban, ngành, đoànthể, các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh và gia đình, người thân đồng chíNguyễn Văn Cừ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Thẩm định bài diễn văn của Lãnhđạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Hội thảo khoa học, báocáo Ban Bí thư theo quy định;

- Xây dựng Đề cương tuyên truyền kỷniệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quanbáo chí tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đưatin Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp với Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học vềđồng chí Nguyễn Văn Cừ;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữuquan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, tham gia duyệt bộ phim, vở chèo,chương trình nghệ thuật, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệuvà trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.

2. Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Báo cáo Ban Bí thư Kế hoạch tổchức các hoạt động Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp thẩm định bài diễn văncủa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm;

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh BắcNinh xác định số lượng cụ thể đại biểu dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương. Lập danhsách khách mời và làm giấy mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành,đoàn thể Trung ương dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủvà tỉnh Bắc Ninh bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;

- In và phát thẻ Ban Tổ chức, thẻphục vụ;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữuquan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Tham gia duyệt bộ phim, vở chèo,chương trình nghệ thuật, ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu vàtrang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Thực hiện các công tác khác theoyêu cầu của Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

3. Văn phòng Chính phủ

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Sắp xếp các cuộc họp của Ban Tổchức cấp quốc gia;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ươngĐảng và tỉnh Bắc Ninh bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữuquan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm;

- Thực hiện các công tác khác theoyêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là đầu mối chủ trì xây dựng vàđôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; thành lập Bộ phận thườngtrực giúp việc Ban Tổ chức;

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí của cáccơ quan và tỉnh Bắc Ninh chuyển Bộ Tài chính thẩm định;

- Chuẩn bị kịch bản chương trìnhcủa Ban Tổ chức và điều hành tại Lễ kỷ niệm (Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnhBắc Ninh phối hợp, cung cấp danh sách đại biểu dự Lễ kỷ niệm);

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tổchức dàn dựng lại và thực hiện vở chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ”, thực hiệnChương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ kỷ niệm. Mời các cơ quan hữu quan dự sơduyệt và tổng duyệt vở chèo và Chương trình nghệ thuật;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữuquan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hộitrường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổchức một số hoạt động văn hóa, thể thao tại Bắc Ninh trong dịp kỷ niệm.

5. Học viện Chính trị - Hành chínhquốc gia Hồ Chí Minh

- Dự thảo bài diễn văn của lãnh đạoĐảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm; bài khai mạc, đề dẫn, kết luận Hội thảo gửi BanTuyên giáo Trung ương thẩm định;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyêngiáo Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chíNguyễn Văn Cừ; xuất bản Kỷ yếu Hội thảo khoa học này.

6. Bộ Tài chính

Bổ sung kinh phí và hướng dẫn cáccơ quan, đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

7. Bộ Quốc phòng

Bố trí lực lượng tiêu binh, quânnhạc thực hiện nghi lễ tại Lễ kỷ niệm.

8. Bộ Công an

- Xây dựng phương án và chỉ đạothực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cholãnh đạo Đảng, Nhà nước và cho Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương;

- In và phát phù hiệu xe ô tô.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo và mời các cơ quan thôngtấn báo chí tường thuật trực tiếp và đưa tin trước, trong và sau buổi Lễ kỷniệm;

- In và phát thẻ phóng viên.

10. Bộ Y tế

Phối hợp với tỉnh Bắc Ninh bố tríbác sĩ, xe cứu thương thường trực tại khu vực Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương.

11. Đài Truyền hình Việt Nam

- Xây dựng bộ phim tài liệu giớithiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, gắn với hoạtđộng tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiện nay, tổ chức côngchiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam trước Lễ kỷ niệm; lấy ý kiến góp ý kịch bảnphim; mời cơ quan hữu quan dự sơ duyệt và tổng duyệt phim;

- Lập kế hoạch tuyên truyền theonội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trìnhtruyền hình kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ phong phú,hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễkỷ niệm, vở chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ” và đưa tin các hoạt động kỷ niệmchính.

12. Đài Tiếng nói Việt Nam

- Lập kế hoạch tuyên truyền theonội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trìnhtruyền hình, truyền thanh kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn VănCừ phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Tổ chức phát thanh trực tiếp Lễkỷ niệm và đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính.

13. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh

- Dự thảo 02 bài phát biểu của lãnhđạo tỉnh và đại biểu thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ươngthẩm định;

- Xây dựng chương trình và điềuhành tại Lễ Dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu tưởng niệm;

- Lập danh sách khách mời, phátgiấy mời (số lượng giấy mời cụ thể nhận từ Văn phòng Trung ương Đảng) đại biểutỉnh Bắc Ninh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ươngquê hương Bắc Ninh, gia đình và người thân đồng chí Nguyễn Văn Cừ dự Lễ kỷniệm, Lễ dâng hương;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ươngĐảng và Văn phòng Chính phủ đón tiếp và bố trí chỗ ngồi của lãnh đạo Đảng, Nhànước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòngTrung ương Đảng bố trí chỗ ngồi cho đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm;

- Thiết kế ma-két, trang trí sânkhấu Hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, Lễ dânghương; bảo đảm âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác tại Hội trường;

- Lập phương án và thực hiện tuyêntruyền, cổ động, trang trí cờ, panô, khẩu hiệu trên địa bàn tỉnh trước, trong,sau ngày tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trungương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học vềđồng chí Nguyễn Văn Cừ;

- Hoàn thành các công trình chàomừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trên địa bàn tỉnhtrước dịp kỷ niệm;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổchức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động, giải thể thaotại Bắc Ninh trong dịp kỷ niệm.

IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁCHOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

1. Hội thảo khoa học, chủ đề “TổngBí thư Nguyễn Văn Cừ với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng - giá trịlý luận và thực tiễn”

- Đơn vị thực hiện: Học viện Chínhtrị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ củaĐảng) chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh và Ban Tuyên giáo Trung ương tổchức (có kế hoạch riêng);

- Thời gian: Đầu tháng 7 năm 2012;

- Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủyBắc Ninh;

- Văn phòng Trung ương Đảng xếplịch, báo cáo để Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công một đồng chí lãnh đạo chủtrì dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

2. Công diễn vỡ chèo “Tuổi trẻNguyễn Văn Cừ” chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch;

- Đơn vị thực hiện: Nhà hát ChèoViệt Nam;

- Thời gian: 20h00 ngày 07 tháng 7năm 2012;

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóaKinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

3. Xây dựng một bộ phim tài liệu vềđồng chí Nguyễn Văn Cừ

Đài Truyền hình Việt Nam xây dựngbộ phim tài liệu giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí NguyễnVăn Cừ, gắn với hoạt động tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiệnnay, tổ chức công chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam trước Lễ kỷ niệm; lấy ýkiến góp ý kịch bản phim; mời cơ quan hữu quan dự sơ duyệt và tổng duyệt phim.

4. Biên soạn, phát hành 01 cuốnsách về đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia lựachọn, tái bản một cuốn sách viết về đồng chí Nguyễn Văn Cừ (sử dụng kinh phí sựnghiệp của đơn vị).

5. Ban Tuyên giáo Trung ương phốihợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, pháthành đề cương tuyên truyền; chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thônghướng dẫn các địa phương, các cấp, các ngành, cơ quan báo, đài Trung ương vàđịa phương tiếp sóng Lễ kỷ niệm, đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính, tập trungtuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn VănCừ thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

6. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổchức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao; trang trí cờ, hoa,đèn, khẩu hiệu, băng rôn và các hình thức cổ động khác trên địa bàn tỉnh BắcNinh… chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chủ trì hoạt động kỷniệm lập dự trù kinh phí gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp,chuyển Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Kinh phí tổ chức các hoạt độngkỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ được bố trí về các đầumối đơn vị chủ trì thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và tăng cườnghuy động các nguồn xã hội hóa.