ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 72/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V QUY ĐỊNH GIÁ LÚA TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 76/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ;
Căn cứ Pháp lệnh thuế nhà đất và Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà ;
Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp và Cục Thuế thành phố tại tờ trình số 3426/CT-NV ngày 01 tháng 4 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa của năm 2003 là 1.200đ/kg.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003. Những quy định trước đây trái với quyết định này không còn áp dụng.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.-


Nơi nhận :

- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN, TH
- Lưu (TM-O)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân