ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất đô thị năm 2006

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về huớng dẫn thi hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII- kỳ họp thứ 7: Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung giá đất đô thị năm 2006 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nav điều chỉnh, bổ sung quy định giá đất đô thị năm 2006 trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Giá đất đô thị thành phố Lào Cai:

- Điều chỉnh giá đất 77 đoạn phố, ngõ phố.

- Bổ sung mới giá đất 40 đoạn phố, ngõ phố.

(Chi tiết theo Phụ lục số 1 đính kèm)

2. Giá đất đô thị thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà:

- Điều chỉnh giảm giá đất 04 đoạn phố.

(Chi tiết theo Phụ lục số 2 đính kèm)

3. Giá đất đô thị thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng:

- Điều chỉnh giảm giá đất 02 đoạn phố.

(Chi tiết theo Phụ lục số 2 đính kèm)

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính tỉnh chù trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Bắc Hà, Bảo Thắng, Lào Cai; Thủ trưởng các ngành có liên quan; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn