ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI*****

Số: 72/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂNSÁCH THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 09/9/2005 của UBND Thành phố Hà Nội vềviệc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 8608/QĐ-UB ngày 31/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việcthu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thànhphố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND Thành phố Hà Nội vềviệc ban hành một số cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày21/5/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 61/KH-UB ngày 25/8/2004 củaUBND Thành phố về phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2004 -2010;
Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND Thành phố Hà Nội vềviệc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữacác cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 -2010;
Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-UB ngày 31/03/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việcquy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tại phườngViệt Hưng, quận Long Biên giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn Thànhphố và giữa quận Long biên vói huyện Gia Lâm;
Căn cứ công văn số 2964/UBND-KH &ĐT ngày 06/7/2006 của UBND Thành phố Hà Nộivề việc sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất 18,6 ha và khu 1,3ha của quận Tây Hồ;
Căn cứ công văn số: 55/HĐND-KTNS ngày 19/4/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dânthành phố Hà Nội về việc tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đấtvà nguồn thu từ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 687/TTr-STC ngày 15/2/2007, côngvăn giải trình bổ sung số 877/STC-QLNS ngày 19/4/2007 và Tờ trình số 1770/TTr-STC ngày 25 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về tỷ lệ(%) phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách thuộcThành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

Số thu đấu giá quyền sử dụng đấtthuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thànhphố Hà Nội sau khi hoàn trả ngân sách đã ứng, thanh toán các chi phí hợp phápsố tiền đã bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các tổ chức, cá nhân, thanh toán các chiphí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các chi phí hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân (nếucó) và các nghĩa vụ tài chính, được nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiếttheo tỷ lệ (%) phân chia như sau:

STT

Nội dung

Tỷ lệ (%) phân chia

Ngân sách thành phố

Ngân sách quận, huyện

1

Đối với các dự án UBND Thành phố giao các Sở, Ngành, Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá

100

2

Đối với các dự án UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện đấu giá (trừ huyện Sóc Sơn)

a

Đối với các dự án trên khu đất có quy mô diện tích từ 5.000m2 trở lên

70

30

b

Đối với các dự án trên khu đất có quy mô diện tích dưới 5.000m2 (nhỏ lẻ, xen kẹt)

100

3

Trường hợp khác

a

Số thu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất 1,03 ha Sau Phủ Tây Hồ và khu đất 18,6 ha Phú Thượng, Tây Hồ do UBND quận Tây Hồ tổ chức thực hiện

100

b

Số thu đấu giá quyền sử dụng đất do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức thực hiện

100

c

Số thu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất phường Việt Hưng, quận Long Biên do UBND quận Long Biên tổ chức thực hiện

- Ngân sách thành phố

70

- Ngân sách quận Long Biên

12

- Ngân sách huyện Gia Lâm

18

Điều 2. Toàn bộnguồn thu tiền sử dụng đất từ đấu giá quyền sử dụng đất được nộp vào tài khoản920.90.001.2 của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để quản lý, theo dõi;Sau khi hoàn trả ngân sách đã ứng, thanh toán các chi phí hợp pháp số tiền đãbồi thường, hỗ trợ GPMB cho các tổ chức, cá nhân, thanh toán các chi phí đầu tưhạ tầng kỹ thuật, các chi phí hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân (nếu có) và cácnghĩa vụ tài chính,Sở Tài chính có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước theo tỷlệ (%) phân chia giữa các cấp ngân sách tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007 và thay thế các Quyết định số 128/2003/QĐ-UB ngày 14/10/2003 và Quyết định số 177/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003của UBND Thành phố Hà Nội.

Các Quyết định trước đây củaUBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tỷ lệ (%) phân chia các khoảnthu đấu giá quyền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bànThành phố Hà Nội trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND Thành phố; giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyênMôi trường & Nhà đất; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục ThuếHà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT HĐND TP;
- Đ/c chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- V2, V3, V4, V5, KT, XD, NNĐC, TH;
- Lưu VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển