UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI "ĐỘI THANH TRA ĐÔ THỊ THỊ XÃ CỬA LÒ" THÀNH "ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ THỊ XÃ CỬA LÒ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của UBND thị xã Cửa Lò tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 01/7/2014, Sở Nội vụ tại Tờ trình số 168/TTr-SNV ngày 11/7/2014 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1493/BCTĐ-STP ngày 25/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại “Đội Thanh tra đô thị thị xã Cửa Lò” thành “Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò”.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vị trí, chức năng:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Cửa Lò, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về tổ chức và hoạt động của UBND thị xã Cửa Lò; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành, cơ quan có thẩm quyền về chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động;

b) Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò có chức năng tham mưu hoặc phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu giúp Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò trong việc tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, hành chính về hoạt động xây dựng; trật tự xây dựng đô thị; trật tự giao thông; bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; văn hóa, du lịch, quảng cáo liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Cửa Lò;

c) Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng; trật tự xây dựng đô thị; trật tự giao thông; bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; văn hóa, du lịch, quảng cáo liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn, trình Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò xem xét, quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã Cửa Lò và các cơ quan thanh tra chuyên ngành của tỉnh trong việc kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị trên địa bàn;

d) Phối hợp với UBND các phường, xã đôn đốc các tổ chức, cá nhân chấp hành các Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò;

đ) Phối hợp với UBND các phường, xã xử lý vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức thi hành các quyết định cưỡng chế của cấp có thẩm quyền và Chủ tịch UBND các phường, xã;

e) Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương về quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị;

g) Lưu trữ, quản lý hồ sơ của Đội, của thị xã và của các cấp có liên quan đến các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị theo quy định;

h) Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Đội theo quy định của Pháp luật;

i) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

k) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và cấp có thẩm quyền giao.

3. UBND thị xã Cửa Lò có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò với Phòng quản lý đô thị thị xã, UBND các phường, xã, trong đó quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò trong việc đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Đội gồm Đội trưởng và không quá 02 Phó Đội trưởng;

- Đội trưởng, Phó đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò do Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành;

- Đội trưởng là người đứng đầu đội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội. Phó Đội trưởng là người giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, được Đội trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

b) Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò có các bộ phận (Tổ) làm công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, hành chính trên địa bàn thành phố về hoạt động xây dựng; trật tự xây dựng đô thị; trật tự giao thông; bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; văn hóa, du lịch, quảng cáo liên quan đến trật tự đô thị và bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

2. Biên chế, số lượng người làm việc:

a) Biên chế, số lượng người làm việc (kể cả hợp đồng lao động) của Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò trong tổng chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc của UBND thị xã Cửa Lò, được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tình hình điều kiện thực tế về khả năng ngân sách của đơn vị. Hiện tại, khi tổ chức lại, Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò sử dụng nguyên trạng biên chế, số lượng người làm việc của Đội Thanh tra đô thị thị xã Cửa Lò được UBND tỉnh giao năm 2014;

b) Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động của Đội thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

Điều 4.Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 483/QĐ .UB-NV ngày 01/02/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đội thanh tra đô thị thị xã Cửa Lò.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Đội trưởng đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò; Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường