ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2015/QĐ-UBND

Phan Rang – Tháp Chàm, ngày 15 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNHXÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CPngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì côngtrình xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2220/TTr-SXD ngày 15 tháng 9 năm 2015 và Báo cáo thẩmđịnh văn bản số 1569/BC-STP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân công,phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh NinhThuận, gồm 3 Chương, 10 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phân công, phân cấp quản lý về chấtlượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở,Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Xây dựng;
-
Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
-
Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận;
-
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
-
Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- U
BND các xã, phường, thị trấn;
-
Công báo, Website Ninh Thuận;
-
VPUB: LĐVP, các CV Khối NC - TH;
-
Lưu: VT, QHXD (LQĐ).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Đại

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/ 2015/QĐ-UBND ngày15 tháng 10 năm 2015 củay ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quyết định nàyphân công, phân cấp quản lý nhà nước v chất lượng công trình xâydựng, bảo trì công trình và xử lý sự cố công trình xây dựng của Sở Xây dựng, SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương (sauđây gọi tắt là cơ quan chuyên môn về xây dựng), y bannhân dân các huyện và thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các tổ chức,cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Ban Quản lý các khu công nghiệp.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn.

4. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

5. Các tổ chức tư vấn khảo sát, thiếtkế, thi công xây dựng công trình; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; giámsát chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kiểmđịnh, giám định chất lượng công trình xây dựng có liên quan đến quản lý về chấtlượng công trình xây dựng.

Chương II

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGCÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mục 1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNGTRÌNH XÂY DỰNG

Điều 3. Trách nhiệm của các cơquan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng côngtrình xây dựng

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mốigiúp y ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước vềchất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, thực hiện các việc sau:

a) Trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các vănbản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàntỉnh Ninh Thuận;

b) Hướng dẫn yban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thựchiện các quy định của pháp luật vềquản lý chất lượng công trình xây dựng;

c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳtheo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan,tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xâydựng trên địa bàn;

d) Chủ trì, phối hợp với Squản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quyđịnh về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành;

đ) Thẩm định thiết kế xây dựng côngtrình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý theo quy định tại Nghị định về quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình;

e) Kiểm tra công tác nghiệm thu côngtrình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12tháng 5 năm 2015 của Chính phủ đối với công trình xây dựng chuyên ngành do Sởquản lý;

g) Kiểm tra việc thực hiện bảo trìcông trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trìnhtrong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình, xây dựng chuyên ngành doSở quản lý;

h) Giúp y bannhân dân tỉnh tổ chức giám định công trình xây dựng khi được yêu cầu và tổ chứcgiám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định số46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ; theo dõi, tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh về tình hình sự cốtrên địa bàn;

i) Hướng dẫn việc đăng ký thông tinnăng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và đăngtải trên trang thông tin điện tử do Sở quản lý theo quy định;

k) Báo cáo yban nhân dân tỉnh định kỳ, đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý chấtlượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địabàn;

l) Giúp y bannhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng côngtrình xây dựng trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất; báo cáo danh sách cácnhà thầu vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình khi tham gia cáchoạt động xây dựng trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựngkiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quảnlý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành vàchất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn;

b) Thực hiện quy định tại Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng chuyên ngànhthuộc phạm vi quản lý của Sở;

c) Phối hợp vớiSở Xây dựng tổ chức giám định công trình xây dựng chuyên ngành khi được yêu cầuvà tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng chuyênngành; tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựngv tình hình chất lượng công trìnhxây dựng chuyên ngành trên địa bàn định kỳ hằng năm và độtxuất.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc y ban nhân dân các huyện, Phòng Quản lý Đô thị thuộc y ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn yban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trênđịa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật vquảnlý chất lượng công trình xây dựng;

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việctuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình, xây dựng đối với các côngtrình xây dựng được ủy quyền quyết địnhđầu tư và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn;

c) Phối hợp vớiSở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lựcvà vận hành công trình trong quá trình khai thác;

d) Phối hợp vớiSở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu;

đ) Thực hiện quy định tại Điểm đ,Điểm e Khoản 1 Điều này đối với công trình được phân cấp;

e) Báo cáo sự cố và giải quyết sự cốtheo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chínhphủ;

g) Tổng hợp vàbáo cáo y ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ hằngnăm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựngvà tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

4. Ban quản lý các khu công nghiệp cótrách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cánhân tham gia xây dựng công trình và chất lượng các công trình xây dựng trongphạm vi khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý;

b) Thực hiện quy định tại Điểm đ,Điểm e Khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng trong phạm vi khu côngnghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chứcgiám định công trình xây dựng chuyên ngành khi được yêu cầu và tổ chức giámđịnh nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng trong phạm vi khu côngnghiệp, cụm công nghiệp; tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trìnhxây dựng trong phạm vi khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý địnhkỳ hằng năm và đột xuất.

Điều 4. Thẩm quyềnkiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Cơ quan chuyên môn về xây dựng, y ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệpkiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựngtheo chuyên ngành quản lý như sau:

1. Sở Xây dựng kiểm tra công tácnghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trìnhhạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt,công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ.

2. Sở Giao thông vận tải kiểm tracông tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình giao thông trừcác công trình giao thông do Sở Xây dựng quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình nôngnghiệp và phát triển nông thôn.

4. Sở Công thương kiểm tra công tácnghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình công nghiệp trừ các côngtrình công nghiệp do Sở Xây dựng quản lý.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc y ban nhân dân các huyện, Phòng Quản lý Đô thị thuộc y ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

Kiểm tra công tác nghiệm thu côngtrình xây dựng đối với công trình được ủy quyền quyết định đầu tư và cấp phépxây dựng trên địa bàn.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp:

Kiểm tra công tác nghiệm thu côngtrình xây dựng đối với các công trình trong phạm vi khu công nghiệp, cụm côngnghiệp được giao quản lý.

Phân loại công trình xây dựng theoPhụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Mục 2. BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂYDỰNG

Điều 5. Công bố định mức xâydựng phục vụ bảo trì công trình xây dựng

Sở Xây dựng và Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành căn cứ phương pháp lập định mức xây dựng phục vụ bảo trìcông trình xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn, tổ chức xây dựng và tham mưu y ban nhân dân tỉnh công bố các định mức xây dựng phục vụ bảo trì chocác công trình phù hợp với đặc thù của tỉnh và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi,quản lý.

Điều 6. Thẩm quyền kiểm tracông tác đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong quá trình khai thác,sử dụng công trình

1. Sở Xây dựng và Sở quản lý côngtrình xây dựng chuyên ngành kiểm tra đối với công trình trên địa bàn từ cấp IItrở xuống theo chuyên ngành quản lý quy định tại Khoản 4 Điều 51 của Nghị địnhsố 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm2015 của Chính phủ.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp kiểmtra đối với công trình cấp III, cấp IV trong phạm vi khu công nghiệp, cụm côngnghiệp được giao quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm thông báovà thẩm quyền xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụngtiếp

1. Ủy ban nhân dân tỉnh đối với cáccông trình cấp I, cấp II trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố đối với các công trình còn lại trên địa bàn huyện, thành phố.

Mục 3. SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 8. Báo cáo sự cố côngtrình xây dựng

1. Ngay sau khi xảyra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất chủ đầu tư phải báo cáo tóm tắt về sự cốcho y ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cốvà cơ quan cấp trên của mình, y ban nhân dân xã, phường,thị trấn ngay sau khi nhận được thông tin phải báo cáo cho y ban nhân dân huyện, thành phố và ban nhân dân tỉnh về sự cố.

2. Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy rasự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản tới y bannhân dân huyện, thành phố và y ban nhân dân tỉnh nơi xảy rasự cố. Đối với tất cả các loại sự cố, nếu có thiệt hại vngườithì chủ đầu tư gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ quanquản lý nhà nước có thẩm quyền kháctheo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Sau khi nhận được báo cáo bằng vănbản hoặc nhận được thông tin vsự cố, Sở Xây dựng thammưu y ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo sự cố cho Bộ Xây dựngvà Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các sự cố sự cố cấp I vàcác sự cố khác có thiệt hại về người.

Điều 9. Trách nhiệmgiải quyết sự cố công trình xây dựng, giám định nguyên nhân sự cố công trìnhxây dựng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì giảiquyết sự cố đối với công trình cấp II trên địa bàn tỉnhNinh Thuận.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chủ trì giải quyết sự cố đối với các công trình xâydựng cấp III trên địa bàn huyện, thành phố.

3. Sở Xây dựng giúp y ban nhân dân tỉnh tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấpIII theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm2015 của Chính phủ.

4. Sở Giao thông vận tải, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương giúp y bannhân dân tỉnh tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấpII, cấp III đối với công trình xây dựng chuyên ngành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 10. Tổ chứcthực hiện

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban,Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc quy định này.Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời phản ánh gửi về Sở Xâydựng để tổng hợp, trình y ban nhândân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.