PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 72-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ MỚI THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chínhxã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩnviệc thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Đăk Lắk như sau:

- Thành lập xã Hòa Thành, xã HòaTân và xã Hòa Phong thuộc huyện Krông Pách;

- Thành lập xã Nam Đà thuộc huyện Đăk Mil;

- Thành lập xã Cứ M’ Ta thuộchuyện M’ Drăk;

- Thành lập xã Đăk Rung thuộchuyện Đăk Nông;

- Thành lập xã Krông Năng, xãPhú Xuân, xã Cữ Pông và xã Phú Lộc thuộc huyện Krông Búk.

Điều 2: - Ủy ban nhân dântỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân