THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 9203 KH/TC ngày 29-12-1994 và Công văn số 315Kh/TC ngày 18 tháng 1 năm 1995), ý kiến của Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây, Sông Bé và thành phố Hồ Chí Minh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Diện tích đất để quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là 1000 hécta, nằm trong phạm vi đất Nông trường 1a thuộc huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, theo sơ đồ ranh giới lựa chọn khu đất xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội đính kèm theo Công văn số 3209 KH/TC ngày 29-12-1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Diện tích đất để quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là 800 hécta, thuộc xã Đông Hoà và xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh Sống Bé là 600 hécta; thuộc xã Tân Phú, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là 200 hécta. Diện tích đất nói trên ở vị trí 1 theo sơ đồ các điểm lựa chọn bố trí Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đính kèm Công văn số 315 KH/TC ngày 18-1-1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Địa chính và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây, Sông Bé và thành phố Hồ Chí Minh làm đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao đất cho Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây, Sông Bé và thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)