BỘ XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 720/QĐ-HĐBCCV

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH CHỌNGIẢI THƯỞNG “CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM” NĂM 2010

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN
GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-BXD ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc thành lập Hội đồng bình chọn Giải thưởng “Cúp vàng chất lượng xây dựngViệt Nam”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xâydựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình chọn Giải thưởng “Cúpvàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng bình chọn, các tổ chức, cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công đoàn XDVN;
- Tổng Hội XDVN;
- Các Vụ: QLHĐXD, TCCB, KH và CN, VLXD;
- Tạp chí Xây dựng;
- Các Tập đoàn kinh tế NN;
- Lưu VP, GĐ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Bùi Phạm Khánh

QUY CHẾ BÌNH CHỌN

GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂYDỰNG VIỆT NAM NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số:720/QĐ-HĐBCCV ngày 08 tháng 7 năm 2010 củaChủ tịch Hội đồng bình chọn Giải thưởng“Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam”)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thưởng Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010 là giảithưởng dành cho các công trình xây dựng đạt chất lượng cao tiêu biểu trong thờikỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Giải thưởng do Bộ Xây dựng bảo trợ và chỉ đạo tổ chức, CụcGiám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) là Cơ quanthường trực của giải thưởng.

Điều 2. Mục đích của giải thưởng:

1. Tôn vinh và quảng bá các thương hiệu về chất lượng côngtrình xây dựng tiêu biểu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Khuyến khích, động viên các chủ đầu tư, các nhà thầu tăngcường kiểm soát và nâng cao chất lượng công trình.

3. Tạo tiền đề để hình thành một giải thưởng quốc gia cótính truyền thống về chất lượng xây dựng.

Chương II

CÔNG TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ BÌNH XÉT

Điều 3. Công trình

Công trình được xét trao giải thưởng Cúp vàng chất lượng xâydựng Việt Nam năm 2010 là các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giaothông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật có quy mô từ cấp III trở lên; đượcnghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng từ 1/1/2000 đến 15/7/2010; đạt chất lượngcao, đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng.

Điều 4. Tiêu chí bình xét

Các công trình xây dựng được bình chọn Giải thưởng “Cúp vàngchất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010 phải đáp ứng các tiêu chí chính sau:

1. Công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đạtchất lượng cao, đảm bảo tiến độ thi công, đáp ứng các yêu cầu của thiết kế vềan toàn, công năng sử dụng và kiến trúc;

2. Trong quá trình thi công xây dựng không xảy ra các sự cốvề chất lượng và an toàn lao động gây thiệt hại lớn về người và vật chất;

3. Trong quá trình sử dụng không bộc lộ các khiếm khuyết ảnhhưởng tới chất lượng công trình, công năng sử dụng và vận hành công trình;

4. Các chủ thể chính tham gia xây dựng công trình bao gồmchủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế chính, nhà thầu thi côngchính, nhà thầu tư vấn giám sát hoặc quản lý dự án không có các vi phạm lớntrong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cơ quan thường trực giải thưởng có trách nhiệm phối hợp cùngtổ chuyên gia tư vấn của giải thưởng cụ thể hóa và lượng hóa các tiêu chí nêutrên để bình xét.

Chương III

GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Số lượng giải thưởng và người thụ hưởng giải thưởng

1. Số lượng giải thưởng:

65 giải thưởng dành cho 65 công trình chào mừng 65 năm thànhlập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2. Người thụ hưởng giải thưởng:

Người thụ hưởng giải thưởng là tổ chức, cá nhân tham gia xâydựng công trình bao gồm: Chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thiết kếchính, nhà thầu thi công xây dựng chính, nhà thầu tư vấn giám sát hoặc quản lýdự án.

Điều 6. Hình thức giải thưởng và quyền lợi cho người thụ hưởng giải thưởng:

1. Hình thức giải thưởng:

a) Bằng chứng nhận giải thưởng “Cúp vàng chất lượng xây dựngViệt Nam” năm 2010 do Bộ Xây dựng cấp.

b) Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam.

2. Quyền lợi cho người thụ hưởng giải thưởng:

a) Được quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng vàdanh hiệu Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam trong các hoạt động kinh doanh,tiếp thị.

b) Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ các chươngtrình truyền thông, quảng bá cho Giải thưởng và các tổ chức, cá nhân đoạt giải.

c) Thông tin về công trình, các tổ chức, cá nhân đoạt giảiđược giới thiệu trên Website của Bộ Xây dựng và Cục Giám định, được tạo đườngliên kết đến Website riêng của đơn vị (nếu có website riêng).

d) Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

QUY TRÌNH BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG

Điều 7. Quy trình bình chọn giải thưởng

Quy trình gồm 3 bước: Giới thiệu và đăng ký; Bình chọn sơtuyển; Bình chọn chung tuyển.

1. Giới thiệu và đăng ký:

a) Giới thiệu:

Các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh giới thiệu công trình xâydựng tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng để bình chọn.

b) Đăng ký:

Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) hoặc Nhàthầu thi công xây dựng chính (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) đăng ký côngtrình do mình đầu tư xây dựng hoặc thi công xây dựng đáp ứng các tiêu chí củagiải thưởng để bình chọn.

c) Hồ sơ đề nghị xét tuyển:

- Bản đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục số 1).

- Báo cáo của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầuthi công xây dựng chính thể hiện việc đáp ứng các tiêu chí bình chọn.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình để đưavào sử dụng và các chứng chỉ, chứng nhận có liên quan của cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Các ảnh chụp minh họa về công trình và ảnh chụp trong quátrình thi công xây dựng công trình (nếu có).

d) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ gửi về: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng côngtrình xây dựng - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

2. Bình chọn sơ tuyển:

a) Cơ quan thường trực Giải thưởng nghiên cứu các hồ sơ đăngký, căn cứ Qui chế và các tiêu chí bình chọn để chọn ra những hồ sơ hợp lệtrình Hội đồng bình chọn xem xét.

b) Hội đồng bình chọn giải thưởng thành lập Tổ Chuyên gia tưvấn để giúp Hội đồng trong công tác bình chọn sơ tuyển.

c) Tùy điều kiện cụ thể, Hội đồng có thể tổ chức thẩm trathực tế các đối tượng công trình đề nghị được xét tuyển.

3. Bình chọn chung tuyển:

a) Hội đồng bình chọn căn cứ các tiêu chí bình chọn của giảithưởng, hồ sơ và kết quả thẩm tra thực tế để chọn ra những công trình tiêu biểunhất để trao giải thưởng theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp mức độ đáp ứngcác tiêu chí bình chọn.

b) Quyết định của Hội đồng bình chọn là quyết định cuối cùnglàm căn cứ để trao Giải thưởng.

4. Trao giải thưởng:

Lễ trao giải thưởng Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Namnăm 2010 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8, nhân dịp Tổng kết 5 năm thực hiệnCuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giaiđoạn 2006 – 2010 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyềnhình Việt Nam.

Chương V

KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

Điều 8. Kinh phí

1. Kinh phí tổ chức Giải thưởng chủ yếu huy động từ cácnguồn tài trợ và đóng góp tự nguyện của các Đơn vị đoạt giải và các tổ chức, cánhân quan tâm đến giải thưởng.

2. Kinh phí tổ chức giải thưởng được sử dụng cho công táctriển khai giải thưởng, các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, các hoạt động hỗtrợ tiếp thị, xúc tiến thương mại cho các nhà tài trợ giải thưởng và các đơn vịđoạt giải; được quản lý theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng– Cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơnvị có liên quan triển khai tổ chức Giải thưởng Cúp Vàng chất lượng xây dựngViệt Nam theo đúng các quy định của Quy chế này.

2. Tạp chí Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, quảng bá về giảithưởng và lễ trao giải thưởng.

3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quátrình tổ chức thực hiện có điểm nào cần sửa đổi, bổ sung, Cơ quan thường trựccủa giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo để Hội đồng bình chọn xem xét,quyết định./.

PHỤ LỤC 1

(Quy chế bình chọn Giải thưởng “Cúpvàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010 ban hành kèm theo Quyết địnhsố: 720/QĐ-HĐBCCV ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng bìnhchọn)

TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

(Chủ đầu tư, Ban QLDA hoặc Nhà thầu thi công XD chính)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

…….., ngày tháng năm 2010

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐỂ BÌNHCHỌN

GIẢI THƯỞNG “CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂYDỰNG VIỆT NAM” NĂM 2010

Kính gửi: Bộ Xây dựng

- Tên công trình:

- Quy mô, cấp công trình:

- Địa điểm xây dựng:

- Đơn vị đăng ký:

- Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (Ban QLDA):

- Các nhà thầu tham gia xây dựng công trình (khảo sát, thiếtkế, thi công, giám sát thi công hoặc tư vấn quản lý dự án ):

- Đại diện liên lạc làm việc: Điện thoại: Fax:

- Ngày khởi công xây dựng:

- Ngày hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng:

- Giá trị dự toán xây lắp:

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Trường hợp đơn vị đăng ký là Nhà thầu thi công xây dựng côngtrình thì phải có ý kiến thống nhất của Chủ đầu tư.