BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 721/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quảnlý hội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Banvận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phichính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpHiệp hội doanh nghiệp Quân đội.

Điều 2. Hiệp hội doanhnghiệp Quân đội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, hoạt động theo Điềulệ Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủquy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và các Bộ,ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội cótư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí và phương tiệnhoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hiệp hộidoanh nghiệp Quân đội, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phichính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an (C64);
- Lưu: VT, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh