BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ GIỮA
CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI CÁC BÊN LIÊN KẾT.
-----------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 456/2011/QĐ-TTg ngày 14/04/2011 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc phê duyệt Đề án Đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các bên liên kết;
Xét đề nghị của Vụ trưởng, Phó trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hoá,

>> Xem thêm:  Mua phải hóa đơn của công ty có dấu hiệu bỏ trốn - Xử lý như thế nào?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Phương án khảo sát đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các bên liên kết. (Phương án khảo sát đính kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Phân công thực hiện phương án khảo sát:
1. Tại cấp Tổng cục: Giao Ban Cải cách và Hiện đại hoá tổ chức thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Phương án khảo sát và tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát.
2. Tại cấp Cục Thuế: Giao Phòng Tuyền truyền Hỗ trợ NNT phối hợp với các đơn vị liên quan trong Cục Thuế tổ chức triển khai, thực hiện cuộc khảo sát tại địa phương theo đúng phương án khảo sát.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hoá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCT
- Lưu VT, CC.Thắng
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Nộp thuế thu nhập cá nhân đối với căn nhà duy nhất?