QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tập đơn giá xây dựng cơ bản

trên phạm vi lãnh thổ Hải Phòng

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;

Căn cứ Công văn số 666/BXD-VKT ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Bộ Xây Dựng về việc thỏa thuận ban hành đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 188/CV ngày 26/4/1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này tập đơn giá xây dựng cơ bản của thành phố Hải Phòng để làm cơ sở xác định giá dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư và xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao cho ông Giám đốc sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.