ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7226/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 4320/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020; Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 về phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâmnghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương ban hành về Phê duyệt Quy hoạch pháttriển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2025;

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phêduyệt "Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố HồChí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2025";

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt "Đề ánphát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020tầm nhìn 2025";

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phêduyệt "Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệpđô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về banhành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địabàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quyhoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhđến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại Công văn số 1513/SNN-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2013về điều chỉnh phân kỳ kinh phí chương trình thú y bò sữa giai đoạn 2011-2015 vànguồn kinh phí thực hiện, ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 13191/STC-HCSN ngày 20 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay điều chỉnh kinhphí chương trình "Tăng cường công tác thú y phát triển bò sữa, kiểm soátdịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" thuộc chương trình"Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn2011 - 2015" tại Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố như sau:

Kinh phí thực hiện: 12,193 tỷ đồng,trong đó:

- Nguồn ngân sách cấp: 9,286 tỷđồng.

- Nguồn từ các hộ chăn nuôi vàdoanh nghiệp: 2,907 tỷ đồng.

Bao gồm các nội dung:

- Chi phí tiêm phòng: 2,775 tỷđồng.

- Lấy mẫu xét nghiệm: 2,503 tỷ đồng.

- Xây dựng mô hình điểm: 0,704 tỷđồng.

- Hỗ trợ điều trị bò chậm sinh:0,194 tỷ đồng.

- Chi phí tập huấn, đào tạo: 1,485tỷ đồng.

- Mua sắm thiết bị: 4,100 tỷ đồng.

- Bồi dưỡng Ban chỉ đạo và Tổ giúpviệc: 0,432 tỷ đồng.

Điều 2. Các nội dung kháctại Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dânThành phố vẫn giữ nguyên không thay đổi. Quyết định này là một bộ phận gắn liềnvới Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dânThành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (có sản xuất nôngnghiệp), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở ngành liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ NN và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng CNN, ĐTMT, ĐT, TCTMDV, THKH, TTCB;
- Lưu: VT, (CNN.M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm