UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỘ ĐƠN GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2007 “Về việc ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động quan trắcmôi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa; số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2008 “Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuậthoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit”; số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2008 “Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuậthoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ”;

Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 củaBộ Tài nguyên và Môi trường “V/v Sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuậthoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, và nước mặt lụcđịa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển,khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quantrắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit”;

Căn cứ Công văn số 4220/BTNMT-TC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường “V/v một số vướng mắc trong quá trình xây dựng đơn giá phân tích môitrường”;

Căn cứ Quyết định số 800/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dântỉnh “V/v ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh QuảngNinh”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 719/TTr-TC-QLG ngày 14/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Quy định đơn giácác hoạt động quan trắc môi trường như Phụ lục đính kèm theo Quyết định này.

-Đơn giá tại Phụ lục đính kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị giatăng, chi phí khảo sát lấy mẫu tại hiện trường, chi phí vận chuyển, chi phí bảoquản mẫu và các hoạt động khác (nếu có).

Điều 2. - Đơn giá quy địnhtại Điều 1 trên là mức giá trần (mức giá tối đa) để làm cơ sở duyệt dự toán,đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu đối với các dự án hoặc nhiệm vụ của cơquan nhà nước có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường trong các hoạt độngquan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

-Trong quá trình thực hiện trường hợp có sự thay đổi do Nhà nước ban hành chínhsách chế độ tiền lương hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến độngảnh hưởng tới đơn giá tăng hoặc giảm trên 20%, Sở Tài nguyên và Môi trường lậpphương án gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá cho phùhợp.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánhvăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN