ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 724/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định kiểm soát thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thựchiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phảnánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 95/TTr-SNV ngày 15/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 13 (mười ba) thủ tục hành chính mới ban hành, 15 (mườilăm) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 08 (tám) thủ tục hànhchính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

(Có danh mục, nội dung chi tiếtkèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Sở NV 02b);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC.
- Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC (02).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải