BỘ NGOẠI THƯƠNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 726-BNGT/TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 1969

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÔNG TYKIỂM KIỆN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (GỌI TẮT LÀ VIETALLCO)

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Nghị định ố 203-CPngày 23-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ máy của Bộ Ngoại thương;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lậpcông ty kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu (gọi tắc là VIETALLCO).

Công ty kiểm kiện hàng hóa xuấtnhập khẩu có tư cách pháp nhân và hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độclập.

Công ty kiểm kiện hàng hóa xuấtnhập khẩu đặt trụ sở tại cảng Hải-phòng.

Điều 2. – Công ty kiểmkiện hàng hóa xuất nhập khẩu là một tổ chức phục vụ chuyên làm các công việcsau đây trong khâu giao nhận quốc tế tại các cảng, theo yêu cầu của chủ tàutrong nước và nước ngoài cập bến cảng Việt-nam hoặc của các tổ chức kinh doanhngoại thương ở trong nước:

Kiểm kiện hàng hóa xuất nhậpkhẩu; theo dõi và hướng dẫn bốc xếp hàng hóa dưới tàu; vẽ sơ đồ và cung cấp sốliệu về hàng hóa bốc dỡ để phục vụ việc lập biên bản kết toán giữa tàu và cảngsau khi dỡ hàng và bốc hàng; kiểm tra số lượng hàng hóa giao nhận, khi có sựtranh chấp về số liệu giữa các bên và các công việc khác có liên quan đến việckiểm hàng.

Điều 3. – Công ty kiểmkiện hàng hóa xuất nhập khẩu được quyền thu tiền công theo biểu giá do Bộ Ngoạithương duyệt y.

Điều 4. – Công tykiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu do một chủ nhiệm lãnh đạo, có một hoặc haiphó chủ nhiệm giúp sức.

Điều 5. – Các ôngChánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chanh